De notaris en de eed

Eedaflegging door de nieuw benoemde notaris

Eedaflegging in handen van de notaris

Anno 2006 is er een eedaflegging voorzien in handen van de notaris ingeval van een notariele boedelbeschrijving.

 

2747.com / law / /

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht

De notaris en de eed

Art. 45 Belgische Notariswet anno 2006
De Koning benoemt de notarissen en wijst in de aanstellingsakte hun vaste standplaats aan.

Art. 46 Belgische Notariswet anno 2006
De aanstellingsakte wordt, [...], gericht aan de rechtbank van eerste aanleg binnen het rechtsgebied waarvan de notaris zijn standplaats heeft.

Art. 47 Belgische Notariswet anno 2006
De notaris moet, op straffe van verval, binnen twee maanden na zijn benoeming, ter terechtzitting van de rechtbank waaraan de aanstellingsakte is gericht, de eed afleggen die de wet aan alle openbare ambtenaren oplegt, alsook dat hij zijn ambt nauwgezet en eerlijk zal vervullen.
Hij wordt niet beŽdigd dan op vertoon van het origineel van zijn aanstellingsakte.
Hij is gehouden het proces-verbaal van eedaflegging te laten registreren ter secretarie van de gemeente die hem als standplaats is aangewezen, en ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarbinnen hij zijn ambt moet uitoefenen.

Art. 48 Belgische Notariswet anno 2006
Hij mag zijn ambt niet uitoefenen voordat hij de eed heeft afgelegd.

Art. 49 Belgische Notariswet anno 2006
Alvorens zijn ambt te aanvaarden, moet de notaris zijn handtekening en paraaf neerleggen ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg en ter gemeentesecretarie van zijn standplaats.

1. De nieuw benoemde notaris moet, binnen de 2 maanden volgend op het benoemingsbesluit de eed afleggen

2. In het kader van een notariŽle inventaris zal de notaris de eed afnemen van diegenen die in het bezit ziijn geweest van de voorwerpen of de plaatsen bewoond hebben.

3.