De Belgische notariswet: Titel II. - Organisatie van het notarisambt

Afdeling III. - Vennootschappen van notarissen

Art. 52. § 1. Een notaris die zijn beroep wenst uit te oefenen met een of meer notarissen die een andere standplaats hebben, moet hiertoe vooraf de machtiging van de minister van Justitie krijgen om, voor de duur van de associatie, zijn kantoor over te brengen naar de standplaats van één van hen.
  Het verzoek daartoe wordt gezamenlijk door de betrokken notarissen en, in voorkomend geval, door de andere vennoten, tot de minister van Justitie gericht.
  De minister van Justitie wint het gemotiveerd advies in van de kamer van notarissen over de invloed op de spreiding van de dienstverlening geboden door het ambt. Het advies moet hem binnen drie maanden worden bezorgd. Het ministerieel besluit houdende machtiging tot overbrenging van het kantoor wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
  De notaris moet de eed niet opnieuw afleggen, maar legt binnen de kortst mogelijke tijd zijn handtekening en paraaf neer ter secretarie van de gemeente, waar de vennootschap haar zetel heeft.
  In afwijking van artikel 6, 2°, mag de notaris die gemachtigd werd zijn kantoor over te brengen, zolang die machtiging geldt, noch zijn kantoor, noch een bijkantoor in zijn standplaats hebben.
  De machtiging blijft geldig tot op het tijdstip waarop betrokkene geen lid meer is van de associatie. Hij licht binnen de kortst mogelijke tijd de kamer van notarissen hiervan in. De kamer brengt de minister van Justitie hiervan op de hoogte. Het einde van de overbrenging van het kantoor wordt door een bericht in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
  De machtiging heeft niet de overbrenging van de in de aanstellingsakte vermelde standplaats tot gevolg, zolang de betrokken notaris geen vijf jaar lid is van de associatie. Door het verstrijken van voormelde termijn houdt de machtiging van rechtswege de overbrenging van gezegde standplaats in, naar de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft. In deze gemeente wordt zij beschouwd als een standplaats in overtal waarop de betrokkene, voor het geval dat hij de associatie verlaat, kan terugvallen. Door deze overbrenging van rechtswege wordt op dat ogenblik in de gemeente van waaruit de overbrenging is gebeurd automatisch een standplaats gecreëerd. Dit lid is niet van toepassing wanneer de associatie plaatsvindt tussen notarissen wier standplaats gelegen is in eenzelfde gemeente.

  § 2. Het verzoek tot associatie met een kandidaat-notaris met het oog op de uitoefening van het ambt, wordt gezamenlijk door de notarissen samen met de kandidaat-notaris, tot de minister van Justitie gericht. Bij dit verzoek wordt het door de kamer van notarissen goedgekeurde contract bedoeld in artikel 50, § 4, gevoegd.
  Ongeacht de gekozen vennootschapsvorm kan de kandidaat-notaris zich beperken tot het inbrengen van zijn nijverheid. In dat geval wordt in het contract bepaald welke rechten hij verkrijgt in het vennootschapsvermogen en in het inkomen.
  Voor zover aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, keurt de minister van Justitie de associatie goed en stelt hij de kandidaat-notaris in de betrokken professionele vennootschap aan als geassocieerde notaris. Deze aanstelling wordt door een bericht in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
  Alvorens zijn ambt uit te oefenen, handelt de kandidaat-notaris overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 47, 48 en 49, tenzij hij het notarisambt reeds uitoefent in het arrondissement of tenzij hij in het arrondissement deze formaliteiten reeds heeft vervuld.
  Zolang hij vennoot blijft in de vennootschap waarin hij is aangesteld, heeft de kandidaat-notaris dezelfde bevoegdheden, alsook dezelfde rechten en plichten als de notaris-titularis.
  Zolang hij vennoot blijft, mag de notaris-titularis geen melding maken van zijn hoedanigheid van titularis.
  Zodra de geassocieerde notaris die geen titularis is, niet langer lid is van de associatie, licht deze laatste de kamer van notarissen van de provincie waarin zij is gevestigd, hiervan in. De kamer van notarissen brengt onverwijld de minister van Justitie op de hoogte. Het einde van de aanstelling tot geassocieerde notaris in de betrokken professionele vennootschap wordt door een bericht in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door de minister van Justitie.

  § 3. Aan de associaties bedoeld in § 2 kan, op gezamenlijk verzoek van alle vennoten, een einde worden gemaakt bij ministerieel besluit, dat bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.
  In dit geval blijft de notaris-titularis zijn ambt uitoefenen, evenwel ten individuelen titel.
  De geassocieerde notaris die geen titularis is, oefent het notarisambt niet meer uit. Hij neemt opnieuw de titel van kandidaat-notaris aan.