Notarieel fiscaal maandblad 1999

1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002

De bewijslast van de (on)deugdelijkheid van het bezit

Het laatste lid van het vernieuwde artikel 1394 BW: een andere kijk - De handgift - De waarderig van het tijdelijk vruchtgebruik, anders bekeken .... - De vermogensrechtelijke gevolgen van de wettelijke samenwoning. Commentaar bij  de virtuele wet van 23 november 1998 - Het aanwas- en tontinebeding ter vermijding van schenkings- of successierechten - Enkele raakvlakken tussen de Vlaamse successiewetgeving en het huwelijksvermogensrecht

Het recht van voorkoop in de pachtwet, de ruilverkaveling, het decreet op het natuurbehoud of conventionele contaxt of .. verscheidenheid in eenheid?

Het beslagrecht gewijzigd

Op weg naar eletronische authenticiteit?

Certifiering van effecten. Nuttig instrument voor successieplanning? - Vruchtgebruik op aandelen: wie oefent de lidmaatschapsrecten uit? Hernieuwd pleidooi voor de vruchtgebruiker

Het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening: een eerste overzicht - Brussel intra muros en Brussel extra muros. Enkele toepassingen van artikel 3 lid 2 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken - Het socialezekerheidsrechtelijk statuut van uit de echt gescheiden echtgenoten - De aankoop van onroerende goederen door steden en gemeenten

Verplichtingen en aansprakelijkheden van de notaris bij de invordering van BTW

Tijdschrift voor notarissen: 19992005 - 2006 - 2007