Koop onder opschortende voorwaarde

Mogelijkheden in de aanloop naar de overeenkomst of in de overeenkomstz zelf
Gentlemen's agreement - Letter of intent - Beginselakkoord - Culpa in contrahendo -  Koopoptie - Koop onder voorwaarde/tijdsbepaling

Koop onder opschortende voorwaarde
Begrip - Soorten - Vorm, geldigheid - Gevolgen

Enkele opschortende voorwaarden
Attesten en vergunningen - Financiering - Niet-uitoefening recht van voorkoop - Zuivering van het goed van hypothecaire inschrijvingen en overschrijvingen

Besluit
Het Burgerlijk Wetboek voorziet een aantal modaliteiten waaronder verbintenissen kunnen worden aangegaan. Een van deze modaliteiten is de verbintenis onder opschortende voorwaarde.
Toegepast op de koop laat deze modaliteit toe een onmiddellijke binding te realiseren, en toch ruimte te krijgen voor het bekomen van bijvoorbeeld financiering.
Opletten:
- geldige stipulering opschortende voorwaarde
- modaliteiten van de voorwaarde expliciet aangeven: binnen welke termijn dient ze te worden gerealiseerd, welke zijn de inspanningen die worden verwacht, ....


Notarieel contractenrecht