Vastgoed in samenloop. Capita selecta inzake verkoop van onroerend goed bij faillissement en vereffening, in het bijzonder de rangregeling

De rangregeling - De vereffening
Definitie en toepassingsgebied

Het bewijs van de te betalen sommen en de kwijting - De verplichte raadpleging van de beslagberichten

Het getuigschrift van artikel 184 bis W. Reg.

De tot de rangregeling toegelaten schuldeisers - De doorhaling van de in- en overschrijvingen

Bevoorrechte kosten en schuldeisers: enkele verduidelijkingen - De fiscus en de RSZ: conflictsituaties

Het bevoorrecht karakter van de kosten van bodemonderzoek en bodemsanering

Rangregeling en failissement en onroerend beslag: gelijkenissen en verschilpunten

Het verstrijken van de geldigheidsduur van het beslag en de rangregeling

De rangregeling in geval van samenloop van uitvoerend beslag en faillissement of collectieve schuldenregeling

De vertegenwoordiging van onbekwamen, gefailleerden en afwezigen

De overdracht en inpandgeving van schuldvorderingen - Derdenbeslag en vezet op gelden bij de notaris

Notarieel gerechtelijk privaatrecht