Vlaamse meeneembaarheid

Grondvoorwaarden (2007)
Welke onroerende goederen komen in aanmerking voor de meeneembaarheid?
Wie kan van meeneembaarheid genieten?
Bij welke rechtshandelingen kan er een beroep gedaan worden op de meeneembaarheid?
Zijn er verplichtingen verbonden aan de verwerving van de betrokken onroerende goederen?

Vormvoorwaarden (verplichte vermeldingen) (2007)
1. Toepassing van meeneembaarheid moet worden gevraagd
2. Opname van een of meer registratierelazen en melding van het wettelijk aandeel in de registratierechten
3. Vermelding inzake hoofdverblijfplaats
Principe: op te nemen in het document dat aanleiding geeft tot heffing
Alternatieven

Sancties
Vergeten beroep te doen op meeneembaarheid - Niet voldoen aan de grondvoorwaarden

De berekening van het meeneembaar bedrag en het aanrekenbaar bedrag
Begrippen: principieel meeneembaar bedrag - verschuldigde rechten - keten van verrichtingen - exedent
Correctieregels:
- De verrekening kan geen recht geven op teruggaaf
- Het te verrekenen of terug te geven bedrag kan nooit meer bedragen dan 12.500 euro
- Het maximale te verrekenen of terug te geven bedrag wordt bepaald in verhouding tot de fractie die de koper verkrijgt in het nieuw aangekochte goed 

Andere gunstmaatregelen inzale registratierechten

Abattement
Grondvoorwaarden - Vormvoorwaarden (2007) - Sancties

Klein beschrijf (2006)
Grondvoorwaarden - Vormvoorwaarden - Sancties

Teruggave wegens wederverkoop binnen twee jaar na de aankoop
Grondvoorwaarden - Berekening van het voor teruggave vatbare bedrag

Samenloop van meeneembaarheid en andere voordelen

Abattement
Artikel 46 bis, tweede lid Vl. W. Reg. sluit de combinatie uit. Kunnen beide voordeelmaatregelen worden toegepast dan zal de belastingplichtige een keuze moeten maken.

Klein beschrijf
Indien men bijvoorbeeld de bewoningsplicht niet naleeft, zal men het voordeel moeten terugbetalen (aanvullende rechten).
Maar de Administratie is van oordeel dat er voor de meeneembaarheid geen rekening mag worden gehouden met aanvullende rechten.

Teruggave wegens wederverkoop binnen twee jaar na de aankoop
Sinds 20 december 2002 kan samenloop van meeneembaarheid en teruggave ingevolge snelle wederverkoop. Het tot dan bestaande cumulverbod had tot gevolg dat de volgorde der verrichtingen een invloed had, terwijl de decreetgever wenst dat deze volgorde fiscaal neutraal is.

Het principieel meeneembaar bedrag wordt dan wel verminderd ingevolge de teruggave.

Notarieel fiscaal recht

Besluit

Vlaamse meeneembaarheid, abattement en klein beschrijf zijn veel te ingewikkeld.

Voorstel lege ferenda

Dat de Vlaamse wetgever gewoon het tarief verlaagd tot 5 procent.
Dan hoeven meeneembaarheid, abattement en klein beschrijf niet meer omdat de de overdracht van vastgoed dan betaalbaar wordt.
Men mag niet vergeten: de koopprijs is de waarde van het vastgoed. Hoe meer men betaalt, hoe meer men in principe ook heeft in grond en stenen. Maar de registratierechten vormen een kost die men kwijt is, en die zelfs de banken in principe niet willen financieren.