Notarieel familierecht

Wet van 28 maart 2007 tot regeling van het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende

Artikel 745 octies BW
Voorwaarden om te erven
Bestaan en erfwaardig zijn
Wettelijk samenwonendende partner zijn
Geen afstammeling van de erflater zijn

Aard van de erfrechtelijke roeping
Anomale erfopvolging
Drievoudige optie
Van rechtwege in het bezit van de goederen, rechten en rechtsvorderingen
Bijdragen in schulden en lasten van de nalatenschap

Omvang van het erfrecht
Vruchtgebruik op de woning
Vruchtgebruik op de inboedel
Recht op huur

Enkele samenloopproblemen
Samenloop met afstammelingen
Samenloop met andere anomale erfopvolgers
Samenloop met testamentair aagestelde erfgenamen en algemene legatarissen
Samenloop met bijzondere legatarissen

Onderhoudsverplichtingen


erfgenaam