Regels inzake de notariële praktijk

Het gaat om praktische gedragsregels die weinig ruimte laten voor interpretatie.

Mede-optreden van meerdere notarissen
Artikel 3 : Notulen openbare verkoop (zonder mede-optreden van een andere notaris) - Artikel 5 : Gerechtelijke aanstelling

Recht op ereloon
Algemeen reglementair kader : Recht op ereloon

Taakverdeling
De reglementen aangenomen door de genootschappen
Artikel 15: inlichtingen bezorgen
Formaliteiten vervullen : artikel 16 - na de akte
Artikel 17: ontwerp akte - afrekening van de schuldeisers - bevestiging dat alle overige formaliteiten werden vervuld en niet vervallen zijn.

Bewaring van de minuut
De reglementen aangenomen door de genootschappen
Soort akteRechtenaandeelIndividueel akkoord tussen de notarissen - Aangewezen in een vonnisOnderhandse akten en de aangiften van nalatenschap

Verdeling van het ereloon
De reglementen aangenomen door de genootschappen
Verdeling van het ereloon tussen notarissen die verschillende partijen vertegenwoordigen:
minuuthouder: 10 % afhouden vóór iedere verdeling, minstens de helft of één derde (art. 24)
geen recht indien aandeel minder dan 1/8 vertegenwoordigt (art. 25)
Gerechtelijke aanstellingBetaling van het ereloon

Ambtsverlening
verzekerd zijn (minimum 2.500.000 EUR - bewijs voorleggen)
formaliteiten vervullen - de, in artikel 17 vermelde stukken overmaken
provisie storten (registratierechten, formaliteiten) - de nodige fondsen storten (opheffing)

Tekoopstelling van onroerende goederen
Artikel 13 algemeen reglementair kader


Het vaststellen van praktische regels inzake de notariele praktijk wordt in principe gedaan door de provinciale genootschappen van notarissen, maar de nationale kamer van notarissen heeft een eigen specifieke bevoegdheid in deze.

Genootschappen van notarissen

Artikel 69 notariswet anno 2007: De algemene vergadering van het genootschap van notarissen heeft tot taak :
2° de regels vast te stellen die betrekking hebben op de notariële praktijk.


Nationale kamer van notarissen

Artikel 91 notariswet anno 2007 : Naast de taken die haar door andere bepalingen van deze wet zijn opgedragen, heeft de Nationale Kamer van notarissen tot taak :

1° de algemene regels inzake deontologie vast te stellen en een algemeen reglementair kader vast te stellen waarbinnen de bevoegdheden van de genootschappen van notarissen, bedoeld in artikel 69, 2° en 5°, en van de kamers van notarissen, bedoeld in artikel 76, 3° en 5°, uitgeoefend worden;

Deontologie 2007: topics - dialogen - clausule