Voorlezing van de notariele akte

Integrale of gedeeltelijke voorlezing

Melding van de voorlezing in het slot van de akte

Identiteit van partijen moet steeds integraal worden voorgelezen door de notaris.

De notaris kan het ontwerp van de akte naar partijen opsturen. Alleen zo is het toegelaten de akte niet volledig voor te lezen.

Steeds voorlezing van wijzigingen aan het ontwerp van de akte

Wanneer een partij blind of doofstom is of niet kan ondertekenen moet de akte steeds integraal worden voorgelezen.

Voorlezing van artikel 203 W. Reg.

 

2747.com / law / notary / reading

contact

Notarieel recht

Artikel 12 Notariswet anno 2006

Alle akten vermelden de naam, de gebruikelijke voornaam en de standplaats van de notaris die ze opmaakt, alsmede de naam, de voornamen en de woonplaats van de partijen. Een geassocieerde notaris vermeldt deze hoedanigheid en de zetel van de vennootschap in plaats van zijn standplaats .

De akten vermelden eveneens de namen, de gebruikelijke voornamen en de woonplaats van de in de artikelen 10 en 11 bedoelde getuigen, alsook de plaats waar en de datum waarop de akten worden verleden.

De sommen en dagtekeningen worden voluit geschreven. De volmachten van de contractanten worden aan de minuut gehecht. In het geval dat de instrumenterende notaris de minuut van gezegde volmacht bewaart, of indien hij het brevet of de uitgifte ervan reeds aan een akte van zijn ambt gehecht heeft, moet de volmacht niet aan de minuut worden gehecht.

De akte wordt toegelicht. De vermeldingen bedoeld in het eerste lid en het tweede lid worden altijd integraal voorgelezen, alsook de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van de akte.

De akte wordt steeds integraal voorgelezen in de gevallen bedoeld in artikel 10, alsook wanneer het ontwerp van de akte niet tijdig aan de partijen en aan de tussenkomende personen voorafgaandelijk meegedeeld werd.

Het ontwerp van de akte wordt, behoudens andersluidende verklaring aangebracht door een partij, geacht tijdig te zijn ontvangen wanneer de partijen deze minstens vijf werkdagen voor het verlijden van de akte hebben ontvangen.

Van de toelichting van de akte, van de datum waarop de partijen in voorkomend geval vooraf kennis hebben gekregen van het ontwerp van de akte en van de gedeeltelijke of integrale voorlezing van de akte wordt in het slot van de akte melding gemaakt.

Zie ook: Toelichting van de notariele akte