Wetboek Registratierechten (W. Reg.) Titel I : Registratierecht
9. Verplichtingen met het oog op het verzekeren van het heffen van de rechten

Afdeling III : Repertorium van de akten

Artikel 176
Notarissen en gerechtsdeurwaarders moeten een kolomsgewijze ingedeeld repertorium houden, waarin zij dagelijks zonder openlaten van tussenruimte, noch tussenregel, noch vervalsing, en in de volgorde der nummers, alle akten van hun ambt inschrijven.

Artikel 177
In elk artikel van het repertorium dienen vermeld :

1° volgnummer;

2° datum en aard van de akte;

3° naam, voornamen en woonplaats der partijen;

4° bondige aanduiding der onroerende goederen;

5° vermelding van de registratie;

6° wat aangaat de gerechtsdeurwaarders, de kosten van hun akten en exploten na aftrek van hun verschotten.

De Koning kan aanvullende vermeldingen voorschrijven.

Artikel 178
Een boete van 25 EUR wordt verbeurd voor elke weggelaten of te laat in het repertorium ingeschreven akte, voor elke akte ingeschreven met tussenregel of met vervalsing, alsmede voor elke akte van vroegere datum dan die van het proces-verbaal van nummering en waarmerk van het repertorium.

Artikel 179
De repertoriums worden geviseerd, genummerd en gewaarmerkt, te weten :
1° die van de notarissen, door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van hun standplaats of door zijn gelastigde;
2° die van de in de zetel van een rechtbank van eerste aanleg verblijvende gerechtsdeurwaarders, door de voorzitter van de rechtbank of diens gelastigde; die van de andere gerechtsdeurwaarders, door de vrederechter van het kanton waarin zij verblijven;

Artikel 180
De in artikel 176 aangeduide personen zijn er toe gehouden, om de drie maand, hun repertorium voor te leggen aan de ontvanger van het kantoor aangeduid in artikel 39, die het viseert en in zijn visa het aantal ingeschreven akten vermeldt.

Deze voorlegging geschiedt binnen de eerste tien dagen van de maanden januari, april, juli en oktober van elk jaar, op verbeurte van een boete van 25 EUR per week vertraging.