Wetboek Registratierechten (W. Reg.) Titel I : Registratierecht
9. Verplichtingen met het oog op het verzekeren van het heffen van de rechten

Afdeling III : Repertorium van de akten

Artikel 176

Notarissen en gerechtsdeurwaarders moeten een kolomsgewijze ingedeeld repertorium houden, waarin zij dagelijks zonder openlaten van tussenruimte, noch tussenregel, noch vervalsing, en in de volgorde der nummers, alle akten van hun ambt inschrijven.

--------------------
Art. 176: Vervangen bij art. 18, W 12.07.1960
          (B.S., 09.11.1960), met ingang van
          01.01.1961 (art. 39) en gewijzigd bij
          art. 48, § 4, W 05.07.1963 (B.S., 17.07.1963).