Wetboek Registratierechten (W. Reg.) Titel I : Registratierecht
9. Verplichtingen met het oog op het verzekeren van het heffen van de rechten

Afdeling III : Repertorium van de akten

...
Artikel 177

In elk artikel van het repertorium dienen vermeld :

1° volgnummer;

2° datum en aard van de akte;

3° naam, voornamen en woonplaats der partijen;

4° bondige aanduiding der onroerende goederen;

5° vermelding van de registratie;

6° wat aangaat de gerechtsdeurwaarders, de kosten van hun akten en exploten na aftrek van hun verschotten.

De Koning kan aanvullende vermeldingen voorschrijven.

--------------------
Art. 177: Lid 1, 6° gewijzigd bij art. 48, § 4,
          W 05.07.1963 (B.S., 17.07.1963).
          Lid 2 vervangen bij art. 176, W 22.12.1989
          (B.S., 29.12.1989), met ingang van 01.01.1990.