Wetboek Registratierechten (W. Reg.) Titel I : Registratierecht
9. Verplichtingen met het oog op het verzekeren van het heffen van de rechten

Afdeling III : Repertorium van de akten

....
Artikel 178

Een boete van 25 EUR wordt verbeurd voor elke weggelaten of te laat in het repertorium ingeschreven akte, voor elke akte ingeschreven met tussenregel of met vervalsing, alsmede voor elke akte van vroegere datum dan die van het proces-verbaal van nummering en waarmerk van het repertorium.

--------------------
Art. 178 : Gewijzigd bij art. 1, W.14.08.1947
           (B.S., 17.09.1947) en
           bij art. 177, W.22.12.1989
           (B.S., 29.12.1989), met ingang van
           01.01.1990;
           gewijzigd bij art. 2, 11,
           K.B. 20.07.2000 (B.S., 30.08.2000),
           met ingang van 01.01.2002;
           zelf gewijzigd bij art. 42, 5°,
           K.B. 13.07.2001 (B.S., 11.08.2001),
           met ingang van 01.01.2002.