Wetboek Registratierechten (W. Reg.) Titel I : Registratierecht
9. Verplichtingen met het oog op het verzekeren van het heffen van de rechten

Afdeling III : Repertorium van de akten

.......
Artikel 179

De repertoriums worden geviseerd, genummerd en gewaarmerkt, te weten :

1° die van de notarissen, door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van hun standplaats of door zijn gelastigde;

2° die van de in de zetel van een rechtbank van eerste aanleg verblijvende gerechtsdeurwaarders, door de voorzitter van de rechtbank of diens gelastigde; die van de andere gerechtsdeurwaarders, door de vrederechter van het kanton waarin zij verblijven;

Wetsgeschiedenis