Wetboek Registratierechten (W. Reg.) Titel I : Registratierecht
9. Verplichtingen met het oog op het verzekeren van het heffen van de rechten

Afdeling III : Repertorium van de akten

....

Artikel 179

De repertoriums worden geviseerd, genummerd en gewaarmerkt, te weten :

1° die van de notarissen, door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van hun standplaats of door zijn gelastigde;

2° die van de in de zetel van een rechtbank van eerste aanleg verblijvende gerechtsdeurwaarders, door de voorzitter van de rechtbank of diens gelastigde; die van de andere gerechtsdeurwaarders, door de vrederechter van het kanton waarin zij verblijven;

3° (opgeheven)

--------------------
Art. 179: Enig lid:
          – 2° gewijzigd bij art. 48, § 4, W 05.07.1963
          (B.S., 17.07.1963);
          – 3° opgeheven bij art. 19, W 12.07.1960
          (B.S., 09.11.1960), met ingang van 01.01.1961.