Het repertorium van de notaris

 

Notarissen moeten een kolomsgewijze ingedeeld repertorium houden, waarin zij dagelijks zonder openlaten van tussenruimte, noch tussenregel, noch vervalsing, en in de volgorde der nummers, alle akten van hun ambt inschrijven.

Akte voor meerdere notarissen verleden

Art. 29 Notariswet
De notaris houdt repertorium van alle akten die hij verlijdt.
Wanneer de akte evenwel voor meerdere notarissen wordt verleden, wordt zij alleen ingeschreven in het repertorium van de notaris die de minuut bewaart of, wanneer de akte in brevet wordt verleden, van de notaris die als eerste vermeld staat.

 

AFDELING III. - Repertorium van de akten. (artikelen 176 tot 180 Wetboek Registratierechten)

Art. 176. (Wet van 12 juli 1960, artikel 18, gewijzigd bij artikel 48, 4, van de wet van 5 juli 1963.) Notarissen en gerechtsdeurwaarders moeten een kolomsgewijze ingedeeld repertorium houden, waarin zij dagelijks zonder openlaten van tussenruimte, noch tussenregel, noch vervalsing, en in de volgorde der nummers, alle akten van hun ambt inschrijven.


Art. 177 (gewijzigd bij artikelen 48, 4, van de wet van 5 juli 1963 en 176 van de wet van 22 december 1989). In elk artikel van het repertorium dienen vermeld:
1 volgnummer;
2 datum en aard van de akte;
3 naam, voornamen en woonplaats der partijen;
4 bondige aanduiding der onroerende goederen;
5 vermelding van de registratie;

6 wat aangaat de gerechtsdeurwaarders, de kosten van hun akten en exploten na aftrek van hun verschotten.

De Koning kan aanvullende vermeldingen voorschrijven.


Art. 178 (gewijzigd bij artikelen 1 van de wet van 14 augustus 1947 en 177 van de wet van 22 december 1989). Een boete van 1.000 frank wordt verbeurd voor elke weggelaten of te laat in het repertorium ingeschreven akte, voor elke akte ingeschreven met tussenregel of met vervalsing, alsmede voor elke akte van vroegere datum dan die van het proces-verbaal van nummering en waarmerk van het repertorium.


Art. 179. De repertoriums worden geviseerd, genummerd en gewaarmerkt, te weten:

1 die van de notarissen, door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van hun standplaats of door zijn gelastigde;

2 (gewijzigd bij artikel 48, 4, van de wet van 5 juli 1963) die van de in de zetel van een rechtbank van eerste aanleg verblijvende gerechtsdeurwaarders, door de voorzitter van de rechtbank of diens gelastigde; die van de andere gerechtsdeurwaarders, door de vrederechter van het kanton waarin zij verblijven;

3 (opgeheven bij artikel 19 van de wet van 12 juli 1960).


Art. 180 (gewijzigd bij artikelen 1 van de wet van 14 augustus 1947, 20 van de wet van 12 juli 1960 en 178 van de wet van 22 december 1989). De in artikel 176 aangeduide personen zijn er toe gehouden, om de drie maand, hun repertorium voor te leggen aan de ontvanger van het kantoor aangeduid in artikel 39, die het viseert en in zijn visa het aantal ingeschreven akten vermeldt.

Deze voorlegging geschiedt binnen de eerste tien dagen van de maanden januari, april, juli en oktober van elk jaar, op verbeurte van een boete van 1.000 frank per week vertraging.

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com