Het repertorium van de notaris

 

Notarissen moeten een kolomsgewijze ingedeeld repertorium houden, waarin zij dagelijks zonder openlaten van tussenruimte, noch tussenregel, noch vervalsing, en in de volgorde der nummers, alle akten van hun ambt inschrijven.

Akte voor meerdere notarissen verleden

Art. 29 Notariswet
De notaris houdt repertorium van alle akten die hij verlijdt.
Wanneer de akte evenwel voor meerdere notarissen wordt verleden, wordt zij alleen ingeschreven in het repertorium van de notaris die de minuut bewaart of, wanneer de akte in brevet wordt verleden, van de notaris die als eerste vermeld staat.

Geassocieerde notarissen

6. De akten verleden door een geassocieerde notaris worden in een enkel repertorium ingeschreven dat op naam van de vennootschap staat. Dit repertorium wordt samen met de daarin ingeschreven akten door de notaris-titularis, aangewezen in het in 1 bedoelde contract, bewaard. Wanneer deze notaris-titularis geen vennoot meer is, of in geval van ontbinding van de vennootschap, worden die akten en repertoria zo spoedig mogelijk overgedragen aan een andere notaris-titularis van de vennootschap of, bij gebreke, aan de nieuw benoemde notaris-titularis. Van deze overdracht wordt de procureur des Konings onmiddellijk op de hoogte gebracht. In geval van ontbinding van de vennootschap wordt haar boekhouding toevertrouwd aan dezelfde notaris-titularis aangewezen overeenkomstig de vorige leden.

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com