Gerechtelijke verdeling. Taak van de notaris aangesteld om niet verschijnende of weigerende partijen te vertegenwoordigen. Overbodigheid van homologatie.

Normaal verschijnt de betrokken partij, hetzij in persoon, hetzij bij de door hem aangestelde gevolmachtigde.

In ieder geval is de afwezige of weigerende partij op het vlak van de procedure geldig vertegenwoordigd door de notaris-vertegenwoordiger.

Beweringen en zwarigheden kunnen enkel voorgebracht worden voor de boedelnotaris en bij gebrek aan beweringen en zwarigheden op de staat van vereffening, is de verdeling definitief.

De homologatie van de staat van vereffening is slechts vereist wanneer beweringen en zwarigheden worden voorgebracht voor de boedelnotaris.

Ingeval een partij verschijnt, geen zwarigheden maakt en toch weigert te tekenen, zal de notaris-vertegenwoordiger tekenen. De verdeling is dan definitief (zonder homologatie).

Er kan slechts sprake zijn van de homologatie van de staat van vereffening ingeval er geschillen te beslechten zijn.

Bij gebrek aan geschillen levert de boedelnotaris de nodige grossen af om de uitvoering van de staat van vereffening mogelijk te maken. Hij doet dit zonder verdere tussenkomst van de rechtbank.

Samengevat: Wanneer U in het kader van een gerechtelijke verdeling bij aangetekende brief aangemaand wordt om aanwezig te zijn, zal U dat best ook doen indien U iets te zeggen wilt hebben over de verdeling. Anders zal er definitief verdeeld worden zonder dat U iets te zeggen hebt gehad.

Wetgeving: Belgisch Gerechtelijk Wetboek: Bijzondere rechtsplegingen: Gerechtelijke verdeling