Enkele verdijdelijkingen in verband met artikel 60 W.Venn.

Hof van Cassatie 14 september 2000
Artikel 60 geldt voor plichten en voor rechten - Artikel 60 houdt geen opschortende voorwaarde in

Enkele principes i.v.m. artikel 60 W. Venn.
Artikel 60 W. Venn.
Berekening termijn overname verbintenissen - Quid met verbintenissen tussen oprichtingghsakte en neerlegging? - Hoe worden de verbintenissen overgenomen? - Medecontractant inlichten over toepassing artikel 60 W.Venn.? - Gehoudendheid van de promotor voor overname - Gehoudenheid van de promotor tot plichten en rechten - Identificatie van de vennootschap in oprichting

Notarieel vennootschapsrecht