De vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder

Benoeming en ontslag
Toepassingsgebied - Bevoegdheid tot benoeming en ontslag - Ontslag - Publiciteit

Hoedanigheidsvoorwaarden
Personen die in aanmerking komen voor het mandaat van vaste vertegenwoordiger: 'vennootschapspersonneel' - Voorwaarden waaraan die personen moeten voldoen: artikel 61 par. 2 W.Venn. 'alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen'. - Problemen inzake cumul

Bevoegdheden
Exclusieve bevoegdheid - Interne bevoegdheid in de bestuurde vennootschap: deelname aan de vergaderingen en besluitvorming - Externe bevoegdheid in de bestuurde vennootschap: deelname aan de vertegenwoordiging van de bestuurde vennootschap

Belangenconflicten
Strijdig belang met de bestuurde vennootschap - Strijdig belang met de bestuderende vennootschap

Aansprakelijkheid
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Dwingend karakter van het stelsel
Sanctie bij afwezigheid van benoeming van een vaste vertegenwoordiger: BVBA: artikel 263 W.Venn. - CVBA: artikel 408 W.Venn. - NV: artikel 528 W.Venn.

Notarieel vennootschapsrecht