Huurprijs

Hof van Cassatie 19 juni 2003


Overwegende dat artikel 12 van de handelshuurwet van 30 april 1951 bepaalt dat, zelfs wanneer het huurcontract het recht voorbehoudt om de huurder uit het goed te zetten in geval van vervreemding, hij die het verhuurde goed om niet of onder bezwarende titel verkrijgt, de huurder slechts eruit mag zetten in de gevallen en op de wijze als bepaald in dat artikel en dat hetzelfde geldt wanneer de huur geen vaste dagtekening heeft verkregen voor de vervreemding, ingeval de huurder het verhuurde goed sinds ten minste zes maanden in gebruik heeft;

   Overwegende evenwel dat, krachtens artikel 1575 van het Gerechtelijk Wetboek, huurcontracten die geen vaste dagtekening hebben voor de overschrijving van het beslagexploot, niet kunnen worden ingeroepen tegen de ingeschreven schuldeisers, noch tegen enige andere schuldeiser die naar behoren de in artikel 1565 bedoelde overschrijving heeft gedaan, noch tegen de beslagleggers, noch tegen de koper;

   Dat uit de opzet van artikel 1575 van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat de koper niet kan aangemerkt worden als verkrijger in de zin van artikel 12 van de handelshuurwet;

   Dat het onderdeel, in zoverre het betoogt dat voornoemd artikel 12 afwijkt van artikel 1575 van het Gerechtelijk Wetboek, faalt naar recht;

(Vertaling opgemaakt onder toezicht van afdelingsvoorzitter Edward Forrier en overgeschreven met assistentie van griffier Philippe Van Geem.)