De nieuwe Vlaamse schenkingsrechten in 2004

Het lokalisatiecriterium
Woonplaats van de schenker

Verschillen in taxatie naargelang het voorwerp van de schenking
A. Onroerend goed, uitgezonderd bouwgrond
B. Bouwgrond
C. Nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwbedrijf, vrij beroep, ambt of post
D. Roerend goed

Verschillen in taxatie naargelang de begiftigde van de schenking
A. Bepaalde Vlaamse rechtspersonen uit de publieke sector
B. vzw - stichtingen - ziekenfonds - beroepsvereniging
C. Persoonsgebonden

Progressiviteit en progressievoorbehoud
inzake schenkingsrechten - inzake successierechten