Tijdschrift voor notarissen 2006

Oppassen voor aanwasbedingen

kanttekeningen bij het arrest van het Hof van Beroep te Gent van 16 december 2004.
Het beding waardoor een aanwasovereenkomst (of tontine) komt te vervallen als de partners uiteengaan, wordt door het Hof van Beroep te Gent geacht een overeenkomst over een niet opengevallen nalatenschap te zijn.

Een verbintenis kan worden aangegaan onder opschortende voorwaarde van een onzekere gebeurtenis. Dit levert geen louter eventueel recht op voor de schuldeiser, omdat het overlijden een gebeurtenis is waarop partijen geen vast hebben.

Het beding van aanwas dat komt te vervallen als de partners uiteengaan levert een louter eventueel recht op voor de schuldeiser. Het is een verbintenis onder louter potestatieve voorwaarde die nietig is (zie artikelen 1170, 1172 en 1174 BW). (Moderne opvatting)

Het beding van aanwas dat komt te vervallen als de partners uiteengaan levert volgens het Hof van Beroep te Gent in zijn arrest van 16 december 2004 een beding betreffende een toekomstige nalatenschap op.

Beide partners kopen de helft in volle eigendom. Indien zij elkaar een recht geven op elkaars deel, ontstaat een zuivere kansovereenkomst. De partners hebben definitieve rechten verleend waarop zij niet meer eenzijdig kunnen terugkomen. Maar deze definitieve rechten hangen af van wie eerst zal overlijden (een toekomstige en onzekere gebeurtenis).

Notarissen moeten voorzichtig zijn met bedingen van aanwas die afhangen van het al dan niet samenwonen van diegenen die het beding van aanwas zijn overeengekomen. 


Tijdschrift voor notarissen 2005 : bedingen van aanwas met optie