De pauliaanse vordering kan in beginsel geen afbreuk doen aan de rechten van derden te goeder trouw verkregen op het door die vordering geviseerde onroerend goed

De kwade trouw van de schuldenaar en van de derde-medeplichtige

De actio pauliana treft vanoudsher alleen derden die te kwader trouw zijn.


Op deze regel bestaat evenwel volgende uitzondering:

Geen medeplichtigheid van de derde moet worden bewezen als de aangevochten rechtshandeling een overeenkomst onder kosteloze titel is.