Hof van Cassatie, 29 april 2004

Overwegende dat het bestreden vonnis niet alleen oordeelt dat aan de vereisten van artikel 10 van de Handelshuurwet niet is voldaan, "wanneer de ontwerpovereenkomst van overdracht niet 'vooraf' aan de verhuurder werd medegedeeld, dit wil zeggen vooraleer de overdracht tussen de huurder en de opvolger definitief is geworden.;

Dat het bestreden bonnis echter ook beslist dat eiser als huurder een zware fout heeft gemaakt door verweerster voor een voldongen feit te plaatsen en de overdracht te realiseren vooraleer werd overgegaan tot kennisgeving van de overdracht;

....

Dat het bestreden vonnis op grond van die redenen naar recht is verantwoord;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;