Hof van Cassatie, 2 december 2004


Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat degene die zelf geen handenarbeid verricht, niet deelneemt aan het productieproces van de bedrijfsmatig voort te brengen landbouwproducten en derhalve tekortkomt aan de verplichting van de pachter om persoonlijk te moeten exploiteren;

Dat de in artikel 1,1 van de pachtwet bepaalde exploitatie niet vereist dat de pachter zelf handenarbeid verricht;

Dat het middel in zoverre faalt naar recht;