Tijdschrift voor notarissen 2006

Bepalingen inzake lijkbezorging

Uiterste wilsbeschikking - mogelijke taak van de notaris.
art. 15 : Om zekerheid te hebben is dat de wil zal uitgevoerd worden is een verklaring bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand aan te raden.

Modellen inzake uiterste wilsbeschikking

... verklaart aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente ... te kiezen voor crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee.
De inhoud van deze verklaring, die uit eigen wil opgemaakt werd, is mijn laatste wilsbeschikking inzake de wijze van teraardestelling.

Rechtspraakoverzicht van de gevolgen van het ontbreken van een uiterste wilsbeschikking
- De wijze van lijkbezorging is een persoonlijkheidsrecht. Heeft de overledene zijn wil niet uitgedrukt dan beslissen diegene die geacht moeten worden de inzichten van de overledene het best te kennen. Hiervoor komen in de eerste plaats de langstlevende echtgenoot of levenspartner en de naaste bloedverwanten in aanmerking. Voorrang moet gegeven worden aan de personen wier affectieve band met de overledene het meest hecht was.

Bepalingen inzake het in het testament aanduiden van een begrafenisondernemer en een grafzerk
Men kan in zijn laatste wilsbeschikking zijn begrafenisondernemer kiezen.

Bepalingen inzake het ritueel van de levensbeschouwing
art. 15 voorziet dat men het ritueel van de levensbeschouwing kan bepalen. Men kan dit vastelggen in een testament of schriftelijke verklaring bij de Ambtenaar van de Burgelrijke Stand.