Notarieel contractenrecht

Recht van voorkoop in de landpacht

Toepassingsgebied
Bestaansvoorwaarden - Uitzonderingen

Procedurele aspecten
Verkoop uit de hand - Openbare verkoop

Bijzondere gevallen
Meerdere pachters - Meerdere verpachters - Verkoop van een deel van het gepachte goed - Verkoop van het goed waarvan het gepachte goed een deel is - Loten en massavorming

Overdracht van het recht van voorkoop


Miskenning van het voorkooprecht


Gevolgen
Gevolgen van de terechte uitoefening van het voorkooprecht door de pachter - Gevlogen van een onterechte uitoefening of overdracht  van het voorkooprecht door de pachter
Pachtwet