VERKOOP - AANKOOPCOMPROMIS VOOR EEN WONING.

Tussen ondergetekenden:

1. De heer wonende te

- B.T.W.-nr.

-Telefoon:

- Telefax:
Hierna genoemd: "DE VERKOPER" en


1. De heer ,wonende te

- B.T.W.-nr.: geen

- Telefoon:

- Telefax:

Hierna genoemd: "DE KOPER";

WERD OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

De verkoper verkoopt aan de koper, die aanvaardt, het hierna
beschreven onroerend: goed:

Beschrijving van het onroerend goed
STAD ANTWERPEN - district Antwerpen

Een huis op en met grond en afhangen, gestaan en gelegen te

volgens titel ten kadaster gekend sectie , nummer en thans ten kadaster gekend sectie nummer , voor een grootte van honderd éénentwintig vierkante meter.

Het goed wordt evenwel zonder waarborg van oppervlakte verkocht,
zelfs indien de verschillen groter zouden zijn dan één/twintigste.

Het goed wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt.
De koper die het goed heeft bezocht, verklaart de staat ervan te kennen.

ANDERE VERKOOPSVOORWAARDEN.

1.    De eigendomsoverdracht vindt plaats vanaf 1 oktober 2002.
Daarentegen blijven de risico's ten laste van de verkoper tot 30 september 2002, onverminderd de rechten die voor de partijen voortvloeien uit de bestaande verzekeringspolissen.

2. Het goed wordt verkocht:

-met de gebruikelijke rechtswaarborgen;

-voor vrij en onbelast van voorrechten of hypotheken;

-zonder waarborg van gemeenheid van muren;

-met alle erfdienstbaarheden.

De verkoper verklaart dat er naar zijn weten, geen erfdienstbaarheden bestaan, en dat zijn eigendomstitel geen erfdienstbaarheid of bijzondere voorwaarden ten aanzien van het goed vermeldt.
Wel verklaart de koper voor zover hij deze paragraaf speciaal heeft ondertekend, dat hij een afschrift van de eigendomstitel heeft ontvangen en dat hij in alle rechten en verplichtingen van de verkoper treedt die daaruit voortvloeien.

3. De verkoper verklaart dat, bij zijn weten, het goed niet het voorwerp is geweest van een koninklijk besluit tot onteigening noch van een beschermingsmaatregel genomen krachtens de wetgeving op monumenten en landschappen.

4. De verkoper verklaart dat hij alle nodige vergunningen heeft bekomen voor de bouwwerken die hij gebeurlijk heeft laten uitvoeren.
De verkoper kan geen verzekering geven over de mogelijkheid
nieuwe bouwwerken op het goed op te richten, verbouwingen uit te voeren of er enige vaste of verplaatsbare inrichtingen op te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt.

Geen bouwwerk noch enige vaste of verplaatsbare inrichting die voor bewoning kan worden gebruikt mag worden opgericht op het verkochte goed, zolang de bouwvergunning niet is verkregen.

5. De koper is ertoe gehouden zijn eigen zaak te maken van de verzekering tegen brand en alle andere risico's vanaf de dag van ingenottreding en ten laatste vanaf de dag van de authentieke akte van verkoop.


6. Bodemattest :

I. ­Betref­fende de grond verklaren de verkopers dat , bij hun weten :

a. de grond niet verontreinigd is.

b. op de grond geen inrichting gevestigd is of was, waarop een activiteit wordt of werd uitgeoefend, opgenomen in de door de Vlaamse regering opgestelde lijst van inrichtingen en aktiviteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, noch vergunnings-of meldingsplichtig is krachtens het milieuvergun­ningsdecreet

c. de grond niet het voorwerp uitmaakt of heeft uitgemaakt van een oriënterend bodemonderzoek, uitgevoerd op eigen initia­tief of ambtshalve door OVAM, noch van een beschrijvend bodemon­derzoek, een bodemsaneringsproject, bodemsaneringswerken, gebruiksbeperkingen, voorzorgstoezicht, of andere maatregelen opgelegd door OVAM dienaangaande, noch van een aanvraag of een ontwerp tot onteigening.

d. geen attest van OVAM ontvangen te hebben waaruit blijkt dat de grond het voorwerp vormt van een dossier betreffende verontreiniging ervan.

e. De verkopers verklaren verder dat zij op 29.07.2002 voor het sluiten van deze vereenkomst een bodemat­test hebben aangevraagd bij OVAM en de kopers van de inhoud ervan op de hoogte hebben gesteld, wat deze bevestigen.

f. De inhoud van het bodemattest afgeleverd door OVAM, op 01.08.2002 luidt als volgt : "Voor dit kadastraal perceel zijn geen gegevens beschikbaar in het register van verontreinigde gronden omdat er geen gegevens beschikbaar zijn bij de OVAM."

II. De verkopers verklaren dat er in het verkochte goed geen ondergrondse
stookolietank aanwezig is.

7. Vanaf de datum van ingenottreding neemt de koper de onroerende voorheffing en alle belastingen en taksen voor zijn rekening.
De verkoper verklaart dat geen verhaalbelasting meer verschuldigd is.

PRIJS, VOORSCHOT, BETALING VAN HET SALDO,KOSTEN

Prijs

Partijen hebben kennis genomen van artikel 203, eerste lid van het wetboek der registratierechten, dat letterlijk luidt: "Ingeval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of overeengekomen waarde, is elk der contracterende partijen een boete verschuldigd gelijk aan het ontdoken recht. Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd."
In tegenstelling met de situatie bij prijsverzwijging, is bij tekortschatting alleen de koper gehouden tot de bijrechten en de boeten.

De verkoop wordt gesloten voor de prijs van EURO.

Voorschot

Verkoper erkent als voorschot ontvangen te hebben EURO door middel van twee cheques met nr en nummer ; waarvan kwijting onder voorbehoud van inning van de cheques.

Saldo van de verkoopprijs

Het saldo van de verkoopprijs, hetzij EURO zal betaald worden bij de ondertekening van de authentieke akte.

Kosten.

Alle kosten, taksen en erelonen van de verkoopakte zijn ten laste van de koper, evenals de kosten voor afpaling en opmeting voor zover hij het nuttig acht deze te laten uitvoeren.

Authentieke akte

De partijen die weten dat zij ieder het recht hebben, zonder bijkomende kosten, hun notaris aan te stellen, hebben voor het opstellen van de authentieke akte volgende notaris(sen) aangewezen:

- voor de verkoper: Notaris Beuckelaers Arthur te Berchem

- voor de koper : Notaris

Behoudens andersluidende overeenkomst hierna, moet de authentieke
akte verleden worden binnen de vier maanden vanaf heden.

Sankties

Indien de authentieke akte, door de schuld van de verkoper, niet op de vastgestelde datum ondertekend wordt, zal de koper het recht hebben om van de verkoper teruggave van het voorschot alsmede betaling te eisen van de kosten, uitgaven en vergoedingen waarvan hij bewijst dat hij ze heeft moeten betalen, onverminderd de schadevergoeding die volgens het gemeen recht wegens het geleden nadeel verschuldigd is, eventueel heeft de koper ook het recht de gedwongen uitvoering te vorderen.

Anderzijds, indien de koper de authentieke akte niet op de vastgestelde datum ondertekend heeft of indien de koopprijs op die datum niet bij de notaris gedeponeerd is, staat het de verkoper vrij om, acht dagen na aanmaning bij ter post aangetekend schrijven of deurwaardersexploot:


1. ofwel de verkoop van rechtswege als nietig te beschouwen; in dit geval zal, ten titel van forfaitaire schadevergoeding en onverminderd zijn verhaal voor vergoeding wegens door hem bewezen kosten, een bedrag van EURO door de koper verschuldigd zijn bij wijze van schadevergoeding, na aftrek van het betaalde voorschot.2. ofwel de gedwongen uitvoering van deze overeenkomst eisen.
Er wordt uitdrukkelijk bedongen dat elke niet op de vervaldag vereffende som van rechtswege verhoogd zal worden met een interest van tien procent per jaar tot op de datum van de algehele
betaling, onverminderd alle andere rechten, rechtsmiddelen en rechtsvorderingen, en zonder dat een
ingebrekestelling nodig weze.

BIJZONDERE VOORWAARDEN:

1. De kopers mogen het eigendom reeds bewonen vanaf 1 oktober 2002 mits ze vanaf zelfde datum alle lasten, belastingen en taxen betalen en een vergoeding berekend op basis van tweehonderd drieënzeventig (273,00) euro per maand.
Zij dienen tevens de nodige verzekeringen af te sluiten vanaf zelfde datum en mogen geen veranderingen aan het goed aanbrengen zolang de notariële akte niet verleden is.
Ingeval de koopprijs niet betaald wordt zoals overeengekomen vervalt dit recht om het eigendom te bewonen.
2.    Er werd overeengekomen dat de hierna volgende roerende zaken in de prijs begrepen zijn. Deze goederen worden pro fisco geschat op duizend vijfhonderd (1.500,00) euro:
-    wasmachine merk Miele
-    oven merk Miele
-    afwasmachine merk Whirpool.
RUIMTELIJKE ORDENING :
    De verkopers verklaren uitdrukkelijk dat hun betreffende het verkochte geen enkele betekening werd gedaan in het kader van de besluiten en wetgeving op bescherming van monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezichten.
    De verkopers verklaren dat zij geen kennis hebben van enige opname van voorschreven goed in de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde gebouwen, of van leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte en/of onbewoonbare woningen.
    De verkopers verklaren dat het verkochte goed met geen enkel voorkeurrecht, voorkooprecht of recht van wederinkoop is bezwaard, ook niet zoals deze omschreven zijn in de Vlaamse wooncode.
    Het artikel 99 DORO bepaalt :
    § 1. Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning :
    1° bouwen, op een grond één of meer vaste inrichtingen plaatsen, een bestaande vaste inrichting of bestaand bouwwerk afbreken, herbouwen, verbouwen of uitbreiden, met uitzondering van instandhoudings- of onderhoudswerken, die geen betrekking hebben op de stabiliteit;
    [2° ontbossen in de zin van het bosdecreet van dertien juni negentienhonderd negentig van alle met bomen begroeide oppervlakten bedoeld in artikel 3, § 1 en § 2 van dat decreet;]
    [3° hoogstammige bomen vellen, alleenstaand, in groeps- of lijnverband, voorzover ze geen deel uitmaken van met bomen begroeide oppervlakten in de zin van artikel 3, § 1 en § 2, van het bosdecreet van dertien juni negentienhonderd negentig;]
    4° het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen;
    5° een grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten voor:a) het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval;
    b) het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens;
    c) het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt, zoals woonwagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen, tenten;
    d) het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen of rollend materieel die hoofdzakelijk voor publicitaire doeleinden worden gebruikt;
    6° het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een onroerend bebouwd goed met het oog op een nieuwe functie, voorzover deze functiewijziging voorkomt op een door de Vlaamse regering op te stellen lijst van de vergunningsplichtige functiewijzigingen;
    7° in een gebouw het aantal woongelegenheden wijzigen die bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een allenstaande, ongeacht of het gaat om een eensgezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer;
    8° publiciteitsinrichtingen of uithangborden plaatsen of wijzigen;
    9° recreatieve terreinen aanleggen of wijzigen, waaronder een golfterrein, een voetbalterrein, een tennisveld, een zwembad.
    Onder bouwen en plaatsen van vaste inrichtingen, zoals bedoeld in het eerste lid, 1°, wordt verstaan het oprichten van een gebouw of een constructie of het plaatsen van een inrichting, zelfs uit niet-duurzame materialen, in de grond ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de grond steunend omwille van de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te blijven staan, ook al kan het ook uit elkaar worden genomen, verplaatst of is het volledig ondergronds. Dit behelst ook het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een vaste inrichting of constructie ontstaat, en het aanbrengen van verhardingen.
    Onder instandhoudings- of onderhoudswerken, die geen betrekking hebben op de stabiliteit, zoals bedoeld in het eerste lid, 1°, worden werken verstaan die het gebruik van het gebouw voor de toekomst ongewijzigd veilig stellen door het bijwerken, herstellen of vervangen van geërodeerde of versleten materialen of onderdelen. [Hieronder kunnen geen werken begrepen worden die betrekking hebben op de constructieve elementen van het gebouw, zoals:
    1° vervangen van dakgebintes of dragende balken van het dak, met uitzondering van plaatselijke herstellingen;
    2° geheel of gedeeltelijk herbouwen of vervangen van buitenmuren, zelfs met recuperatie van de bestaande stenen.]
    Als hoogstammige boom, zoals bedoeld in het eerste lid, 3°, wordt beschouwd elke boom die op een hoogte van één meter boven het maaiveld een stamomtrek van één meter heeft.
    Als aanmerkelijke reliëfwijziging, zoals bedoeld in het eerste lid, 4°, wordt onder meer beschouwd elke aanvulling, ophoging, uitgraving of uitdieping die de aard of functie van het terrein wijzigt.
    Onverminderd het eerste lid, 5°, c, is geen stedenbouwkundige vergunning vereist voor het kamperen met verplaatsbare inrichtingen op een kampeerterrein in de zin van het decreet van drie maart negentienhonderd drieënnegentig houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven.
    § 2. De Vlaamse regering kan de lijst vaststellen van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor, wegens hun aard en/of omvang, in afwijking van § 1, geen stedenbouwkundige vergunning vereist is.
    § 3. Een provinciale en een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening kunnen de vergunningsplichtige werken, handelingen en wijzigingen, genoemd in § 1, aanvullen. Ze kunnen ook voor de met toepassing van § 2 van vergunning vrijgestelde werken en handelingen de stedenbouwkundige vergunningsplicht invoeren.
CLAUSULE VERZEKERING :
    De koper erkent dat de notaris die de verkoopovereenkomst heeft opgesteld en waarvan de naam ten hoofde voorkomt, hem op de hoogte gebracht heeft van een ongevallen-verzekering onderschreven bij de C.V. Verzekeringen van het Notariaat ingevolge een polis op naam van de notaris en waarvan de hoofdkenmerken hierna weergegeven worden:
- de verzekering is kosteloos voor de koper;
- verzekerd risico : overlijden door ongeval ;
- verzekerde personen : kopers natuurlijke personen ;
- verzekerd kapitaal : bedrag van de koopprijs vermeerderd met de kosten, rechten en erelonen van de overdracht, onder aftrek van de bedragen die reeds betaald werden voor dat het risico zich voordeed en met uitsluiting van de bijkomende rechten en boeten als gevolg aan een door het bestuur van de registratie vastgestelde meerwaarde ;
- algemene beperking : vijf miljoen frank per gebeurtenis die aanleiding geeft tot de waarborg, welke ook het aantal afgesloten verkoopsovereenkomsten zij ;
- duur van de dekking : vanaf het ondertekenen van de verkoopovereenkomst tot aan de ondertekening van de authentieke akte van aankoop met een maximum duur van vier maanden na de ondertekening van de verkoopovereenkomst of de verwezenlijking van de schorsende voorwaarden die in de verkoopovereenkomst zouden voorkomen.
    Indien het overlijden zich voordoet in deze periode van vier maanden, moet de authentieke akte verleden worden binnen de vier maanden die op het overlijden volgen.

Opgemaakt te .... in het kantoor van notaris ..., op 2002 in tweevoud.

Elk van de partijen verklaart haar exemplaar te hebben ontvangen


Handtekening(en) Handtekening(en)

"de verkoper" "de koper"