De Belgische notariswet: Titel I. - Notarissen en notariële akten

Afdeling II. - Akten en vorm van de akten; minuten, grossen, uitgiften en repertoria

.....
 Art. 14. De akten worden ondertekend door de partijen, de getuigen en de notaris. Van de ondertekening wordt melding gemaakt in het slot van de akte.

  Indien de partijen niet kunnen tekenen of daartoe niet in staat zijn, maakt de notaris in het slot van de akte melding van hun verklaringen dienaangaande.

Commentaar - Wetsgeschiedenis