De Belgische notariswet: Titel I. - Notarissen en notariële akten

Afdeling II. - Akten en vorm van de akten; minuten, grossen, uitgiften en repertoria

.....
 Art. 14. De akten worden ondertekend door de partijen, de getuigen en de notaris. Van de ondertekening wordt melding gemaakt in het slot van de akte.

Indien de partijen niet kunnen tekenen of daartoe niet in staat zijn, maakt de notaris in het slot van de akte melding van hun verklaringen dienaangaande.

Commentaar

Dit artikel is voorgeschreven op straffe van nietigheid van de akte als authentieke akte (art. 114 OWN).

De notaris mag dus zeker niet vergeten om in het slot van de akte melding te maken van de ondertekening door partijen.

En uiteraard moeten alle partijen de akte ondertekenen. Anders heeft men zelfs geen onderhands document.

Maar ondertekening alleen volstaat niet. Er moet ook melding gemaakt worden van de ondertekening.

Op het notarieel examen in het onderdeel te verbeteren akte moet men hierop letten.