Belgische Notariswet - Titel III. - Beroepsorganisatie

Afdeling I. - Genootschappen van notarissen

....
Art. 69. De algemene vergadering van het genootschap van notarissen heeft tot taak :

1° onder haar leden een kamer van notarissen te verkiezen;

2° de regels vast te stellen die betrekking hebben op de notariële praktijk. De genootschappen mogen bij de uitoefening van deze bevoegdheid geen afbreuk doen aan de bevoegdheid van de Nationale Kamer van notarissen. De beslissingen hebben slechts bindende kracht na goedkeuring door de Koning, die steeds aanpassingen kan aanbrengen;

3° haar huishoudelijk reglement op te stellen;

4° jaarlijks de begroting vast te stellen en de rekeningen goed te keuren, die door de kamer van notarissen worden voorgelegd;

5° jaarlijks de bijdrage ten laste van de leden van het genootschap vast te stellen en onder hen om te slaan;

6° de vertegenwoordigers van het genootschap bij de Nationale Kamer van notarissen en hun plaatsvervangers te verkiezen, overeenkomstig artikel 92, § 2.