Belgische Notariswet - Titel III. - Beroepsorganisatie

Afdeling I. - Genootschappen van notarissen

Artikel 69 anno 2007:

De algemene vergadering van het genootschap van notarissen heeft tot taak :

....

de regels vast te stellen die betrekking hebben op de notariële praktijk. De genootschappen mogen bij de uitoefening van deze bevoegdheid geen afbreuk doen aan de bevoegdheid van de Nationale Kamer van notarissen. De beslissingen hebben slechts bindende kracht na goedkeuring door de Koning, die steeds aanpassingen kan aanbrengen;

.....

Rechtsleer - Commentaar