law - notary - soil
Koninklijke Federatie van het Belgische notariaat

De nakende nieuwe bodemreglementering

Het Vlaamse Bodemdecreet:
Wijzigingen voor de notariële praktijk
Vormingsnamiddag 19 februari 2008

Wijzigingen voor de notariële praktijk

- Terminologie en definities
- Het begrip 'overdracht van grond'
- Het begrip 'saneringsplichtige'
- Overdracht van gronden
- Diverse bepalingen

Het nieuwe bodemdecreet en Vlarebo: bloemlezing van een aantal aspecten relevant bij overdrachten

Het bodemdecreet: enkele aandachtspunten voor de notaris
A. De overdracht van onroerende goederen:
De overdracht van gronden: - de regels van toepassing op overeenkomsten betreffende de overdarcht van alle gronden - de regels van toepassing op de overdracht van risicogronden - de versnelde overdrachtsprocedures - burgerlijke sancties: nietigheid en niet-tegenstelbaarheid
De vrijstelling van de vooroverdrachtsverplichtingen:
B. BOFAS: een nieuw samenwerkingsakkoord inzake de sanering van tankstations

Belgisch Staatsblad 22 janauri 2007

Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (27 oktober 2006)

Besluit van de Vlaamse regeirng

houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming

Zie ook: Tijdschrift voor notarissen

In november 2008 deelde OVAM haar standpunt mee inzake strafrechtelijke aansprkelijkheid van de notaris.