Normaal gezien heeft de verkoper een bodemattest

Bepalingen in verband met de bodemtoestand

1. De verkopers verklaren dat er op de grond die het voorwerp is van onderhavige akte, bij hun weten geen inrichting gevestigd is of was, of dat geen activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die de bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 3 ง 1 van het Bodemsaneringsdecreet.

2. De verkopers verklaren dat de kopers voor het sluiten van onderhavige overeenkomst op de hoogte is gebracht van de inhoud van het bodemattest afgeleverd door OVAM op ...................... overeenkomstig artikel 36, ง1 van genoemd Decreet. Dit bodemattest bepaalt: "Voor dit kadastraal perceel zijn geen gegevens beschikbaar in het register van verontreinigde gronden omdat er geen gegevens beschikbaar zijn bij OVAM. Opmerking: Gronden waarop een inrichting gevestigd is of was of een activiteit wordt of werd uitgeoefend die opgenomen is in de lijst bedoeld in artikel 3,1 van het bodemsaneringsdecreet kunnen vanaf ้้n oktober negentienhonderd zesennegentig slechts overgedragen worden als er vooraf een ori๋nterend onderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht. Dit attest vervangt alle vorige attesten."

3. De verkopers verklaren met betrekking tot het verkochte goed geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de kopers of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. De verkopers verklaren dat het verkochte goed niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een ori๋nterend bodemonderzoek, uitgevoerd op eigen initiatief of ambtshalve door OVAM, noch van een beschrijvend bodemonderzoek noch van een bodemsaneringsproject.