De Belgische notariswet: Titel I. - Notarissen en notariële akten

Afdeling II. - Akten en vorm van de akten; minuten, grossen, uitgiften en repertoria

.....
Art. 20. De notaris is verplicht de minuut te bewaren van alle akten die hij verlijdt.

  Onder deze bepaling vallen echter niet de verklaringen betreffende het in leven zijn van personen, de volmachten, akten van bekendheid, kwijtingen van pachtgelden, huurgelden, lonen, pensioenuitkeringen en rentetermijnen, en andere eenvoudige akten die volgens de wet in brevet mogen worden uitgegeven.

Commentaar

Artikel 20 legt aan de notaris de plicht op om de minuut van de akte te bewaren. Dit is het origineel dat door partijen samen met de notaris werd ondertekend.

Toch moet de notaris niet alle akten bewaren. De akten in brevet mag hij uit handen geven. Artikel 20 somt limitatief op welke akten de notaris is brevet mag verlijden.

Artikel 20 is voorgeschreven op straffe van nietigheid als authentieke akte (art. 114 OWN).