Aanmaning om aanwezig te zijn bij een notariele boedelbeschrijving

Deze aanmaing kan de notaris versturen bij aangetekende brief.

Art. 1179 Gerechtelijk Wetboek anno 2006
Indien de boedelbeschrijving niet geschiedt ter gelegenheid van een ontzegeling roept de notaris, ten minste acht dagen vooraf, voor de verrichtingen van boedelbeschrijving alle belanghebbende partijen op bij deurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief. Wanneer de betrokkenen [...] buiten het Rijk verblijven, wordt de oproeping gezonden aan de daartoe aangestelde gemachtigde, hetzij, indien er geen is aangesteld, aan de notaris die de vrederechter ambtshalve benoemt.

Gewijzigd bij art. 3 W. 22 november 2002 (B.S., 13 januari 2003 (eerste uitg.)). - Vorige versie sinds 1968

 

2747.com / law / .. Belgie

contact

Notarieel recht

Vennootschapsrecht

Burgerlijk recht

Fiscaal recht