ereloon

Tariefbesluit 1950

Afdeling 2. Tarief

Art. 17

1. [Afstand van goederen: 1° Door een schuldenaar aan zijn schuldeisers of door een erfgenaam onder voorrecht van boedelbeschrijving: schaal D; 2° Eenzijdige afstand van onroerende goederen met dienstbaarheden of hypotheken bezwaard; afstand van medeëigendom in het geval van artikel 656 van het Burgerlijk Wetboek; vervroegde afstand van het genot van goederen bij erfstelling over de hand: [7,50 EUR]. In de andere gevallen: a) Indien de afstand geschiedt onder bezwarende titel: schaal I; b) Indien de afstand geschiedt om niet: schaal E; 3° Eenzijdige afstand van vruchtgebruik en afstand van de eigendom van het beschikbaar gedeelte: [7,50 EUR]. Indien de afstand aanvaard wordt: schaal E.]

2. Overlating tussen medeërfgenamen of medeëigenaars: 1° Vóór de verdeling: op de waarde van de toegewezen goederen: schaal H; 2° Indien de overlating geschiedt na een verdeling met samenstelling van de kavels zonder toewijzing: [0,75 EUR].

3. Aanvaarding, bij afzonderlijke akte, van handelseffecten, van afstand, van overlating of overdracht, van huwelijksgemeenschap, van delegatie, van betaling, van schenking, van legaten, van pandgeving, van nalatenschap: [7,50 EUR].

4. Inwilliging, zonder meer, van een verzoek of van een rechterlijke beslissing: [7,50 EUR].

[4bis. Akte van splitsing van een flatgebouw onder het stelsel van medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid bepaald in artikel 577bis van het Burgerlijk Wetboek: a) per flat, winkel, of andere eenheid voor uitsluitend gebruik, de garage niet inbegrepen: minimum [0,50 EUR] per vierkante meter eenheid voor uitsluitend gebruik en maximum [125 EUR] per eenheid voor uitsluitend gebruik; b) per garage of standplaats voor auto: [12,50 EUR]; een en ander zonder dat de gezamenlijke honoraria voor de akte van splitsing beneden [250 EUR] mogen liggen noch [7.500 EUR] mogen overschrijden. Akte tot wijziging van de akte van splitsing: minimum [37 EUR], maximum [370 EUR].]

[4ter. Akte opgesteld in twee of meer talen: Per bijkomende taal [0,20 EUR] per regel.]

5. Eenvoudige, in het tarief niet specifiek voorziene akte, zonder overdracht, verbintenis of bevrijding: in minuut of in brevet: [7,50 EUR].

6. [Akte van eerbied: Vordering: [7,50 EUR]. Betekening aan vader en moeder: a) in dezelfde verblijfplaats: [7,50 EUR]; b) in verschillende verblijfplaatsen: [7,50 EUR] voor elke betekening.]

7. [Adoptie en wettiging door adoptie: Akte van adoptie en akte van wettiging door adoptie: maximum [50 EUR]; minimum [7,50 EUR]; Toestemming bij afzonderlijke akte: [7,50 EUR].]

8. Verband van hypotheek bij akte, gescheiden van de verplichtingsakte of aanvullende hypotheek, op het gewaarborgd kapitaal: schaal F.

9. Bevrachting, charterpartij, scheepshuur: schaal C.

10. Voorrang van hypotheek (bewilliging tot...) bij afzonderlijke akte: [7,50 EUR].

11. Inbrengen van akten of stukken ter griffie of bij de rechter in kort geding, wanneer dit inbrengen in rechte bevolen is, onder meer in geval van onderzoek naar de echtheid van geschriften of inschrijving van valsheid, proces-verbaal van moeilijkheden en gezegden van partijen: [7,50 EUR].

[11bis. Vereniging zonder winstoogmerk: 1° Akte tot oprichting of tot wijziging van de statuten: minimum [7,50 EUR]; maximum [100 EUR]. 2° Inbreng van onroerende goederen, onder welke vorm ook: de helft van de honoraria, volgens de aard van de akte; bij inbreng door een vereniging zonder winstoogmerk ten gunste van een andere gelijkaardige vereniging: een vierde van de honoraria.]

12. Machtiging bij afzonderlijke akte: 1° [van de man: in minuut of in brevet: [7,50 EUR].] 2° voor een minderjarige om handel te drijven: in minuut of in brevet: [7,50 EUR].

13. Huurovereenkomst, op de globale prijs, welk het aantal overeenkomsten ook zij, begrepen in de akte uit de hand of in het proces-verbaal van de openbare toewijzing:
1° van zaken, landpacht of huishuur, met inbegrip van jacht- of vispacht: 
a) uit de hand, op het samengevoegd bedrag van huren en pachten, verhoogd met de aan de huurder opgelegde lasten: schaal C. Voor een huurovereenkomst van bepaalde duur, mag het bedrag, dat tot grondslag voor de heffing dient, niet meer bedragen, dan 25 maal de jaarlijkse huur en de jaarlijkse lasten. Voor huurovereenkomsten voor het leven of van onbepaalde duur, geschiedt de heffing op een kapitaal, bestaande uit vijftienmaal de jaarlijkse prijs en de jaarlijkse lasten wat de huurovereenkomsten voor het leven betreft, en uit vijf en twintigmaal de jaarlijkse prijs en de jaarlijkse lasten wat de huurovereenkomsten van onbepaalde duur aangaat; 
b) bij openbare aanbesteding, op dezelfde grondslagen: schaal E. 
2° Overlating van huur, zoals voor het sluiten van de huur op de nog te lopen jaren en onder de reserves gemaakt, enerzijds, voor de huren van bepaalde duur en, anderzijds, voor de huren voor het leven of van onbepaalde duur.
3° Erfpacht of pacht van opstal, honorarium voorzien onder het 1°, dat te heffen is op het globaal bedrag van de renten of cijnzen.
4° Overlating van erfpacht of van pacht van opstal, zelfde honorarium als dat voor het sluiten van een huurovereenkomst over de nog te lopen jaren.
5° Pacht van groeven, turfputten of andere huurovereenkomst waaraan het recht om uit te delven verbonden is, en overlating van dergelijke overeenkomst: schaal G. Dit honorarium is verschuldigd: a) indien de huurovereenkomst afgesloten is tegen een globaal bedrag, op het bedrag en de lasten; b) indien zij afgesloten is mits een jaarlijks bedrag op het samengevoegd bedrag van de jaarlijkse huren en lasten onder de in het 1° gemaakte reserves, enerzijds, voor de huren van bepaalde duur en, anderzijds, voor de huren voor het leven of van onbepaalde duur.
6° Huurverbreking: [7,50 EUR].

14. Balans: [7,50 EUR].

15. Afpaling (proces-verbaal van): [7,50 EUR].

16. Lastkohier, bij afzonderlijke akte, van een openbare verpachting of een openbare verkoping waarmede de notaris niet belast is of die niet tot stand komt: [minimum [7,50 EUR]; maximum: [50 EUR].]

17. Proces-verbaal van niet-bevinding: [7,50 EUR].

18. Borgtocht (bij afzonderlijke akte): schaal D.

19. Identiteitsbewijs, attestatie de vita, in minuut of in brevet: [7,50 EUR].

20. Bewijsschrift van eigendom: schaal C.

21. Afstand of overdracht, onder bezwarende titel, uit de hand: 1° van hypotheekvoorrang: [7,50 EUR]; 2° van betwiste rechten of nalatenschapsrechten en van recht tot wederinkoop: schaal I; 3° van vruchtgebruik, van altijddurende rente of van lijfrente en van onlichamelijke roerende goederen, op de prijs en de lasten: schaal G.

21bis. Afstand uit de hand van onroerende rechten op de prijs en de lasten van het afgestane gedeelte, zelfs indien de verrichting de volledige opheffing van de onverdeeldheid met zich brengt: schaal J.

22. Overgang van hypotheek (bij afzonderlijke akte): schaal D.

23. Schuldvergelijking, bij afzonderlijke akte, op het bedrag der vastgestelde schuldvergelijking: schaal C.

24. Rekening over bestuur, over voorrecht van boedelbeschrijving, over voogdij, op het brutobedrag van de ontvangsten: schaal A.

25. Dwanguitgifte: [7,50 EUR].

26. Opkomst, op gelijke rang, van hypotheekhoudende schuldeisers (voorbehoud van) bij afzonderlijke akte: [7,50 EUR].

27. Bevestiging: [7,50 EUR].

28. Cognossement, op de waarde der koopwaren: schaal C.

29. [Toestemming tot een huwelijk: [7,50 EUR].]

30. Huwelijkscontract: minimum: [[7,50 EUR];] maximum: [150 EUR]. Tegenbrief op huwelijkscontract: zelfde honorarium. Het honorarium van het huwelijkscontract en dat van de tegenbrief mogen echter samen niet meer bedragen dan [150 EUR]. Schenking bij huwelijkscontract: schaal E.

31. Omslag van penningen: verdeling na omslag op de uit te delen som: schaal E.

32. Ontlasting zonder kwijtschrift: van borgtocht, van nederlegging, van testamentuitvoering, van mandaat, van stukken, van hoofdelijkheid, van sommen en waarden, van verkoopprijs van huisraad: [7,50 EUR]. Terugbetaling uit de Deposito- en Consignatiekas: schaal A.

33. Commandverklaring: 1° in de verkoopakte: geen bijzonder honorarium; 2° bij afzonderlijke akten binnen de wettelijke termijn: [7,50 EUR].

34. Overdracht van schuldvordering, bij afzonderlijke akte: schaal D.

35. Aflevering van een legaat: schaal A. Indien de aflevering betrekking heeft op een legaat waarop dezelfde notaris het onder de nr. 76, 77 of 78 aangeduid honorarium geheven heeft, wordt het honorarium tot de helft verminderd. 36. [...] 37. [...] 38. Vrijstelling van aanzegging of betekening van akte, van inbreng, bij afzonderlijke akte: [7,50 EUR].

ereloon

39. [Schenking

1° van toekomstige goederen tussen echtgenoten staande het huwelijk: bij het opmaken van de akte: [7,50 EUR]. bij de uitvoering ervan: schaal E. De honoraria worden begroot volgens het tarief op de dag van het overlijden in de mate waarin de erfstelling een andere en meer omvangrijke overgang van erfenis teweegbrengt dan de wettelijke; 

2° van tegenwoordige goederen aan niet-erfgerechtigden, en bij vooruitmaking aan erfgerechtigden: schaal H; 

3° van tegenwoordige goederen bij voorschot op het deel aan erfgerechtigden: schaal F; 

4° van toekomstige goederen tussen echtgenoten, of aan de echtgenoten bij hun huwelijkskontrakt: Bij het huwelijkskontrakt: geen bijzondere honoraria; bij de uitvoering: schaal C. De honoraria worden begroot volgens het tarief op de dag van het overlijden, in de mate waarin de erfstelling een andere en meer omvangrijke overgang van erfenis teweegbrengt dan de wettelijke; 

5° Akte van erkenning van gift van hand tot hand: honoraria van 2° of 3° hierboven.]

40. Ruiling, op de waarde van de voornaamste kavel: schaal I.

41. Opbod: akte tot ontvangst van opbod in de tussentijd der zittingen tot toewijzing, als de pacht of de verkoop niet tot stand komt: [7,50 EUR].

42. Inbezitstelling (als dusdanig geldende akte): [7,50 EUR].

43. Staat van schulden, van onroerende goederen, plaatsbeschrijving, staat tot schatting van huisraad, bij afzonderlijke akte: minimum [7,50 EUR]; maximum: [18,60 EUR]. 44. Pand of gebruikspand (vestiging ervan bij afzonderlijke akte): schaal D. 45. Onverdeeldheid (overeenkomst van...): [7,50 EUR]. 46. Inventaris: proces-verbaal met inbegrip van de inleiding: minimum: [7,50 EUR]; maximum: [150 EUR]. 47. [...] 48. Opheffing met of zonder kwijtschrift, op de som waarvoor opheffing verleend wordt: schaal B. Als er geen som uitgedrukt is: [7,50 EUR]. Opheffing van beslag of verzet: [7,50 EUR].

49. Koopovereenkomst: 1° Huuraanneming: schaal C. 2° Verkoopaanneming: schaal I.

50. [Bekendheid, bij afzonderlijke akte, betreffende een zelfde zaak, ongeacht het aantal bevestigde feiten: 1° in geval van nalatenschap in rechte lijn of onder echtgenoten en wettelijke erfgerechtigden naar Belgisch recht: minimum [7,50 EUR]; maximum [18,60 EUR]; 2° andere gevallen: minimum [7,50 EUR]; maximum [50 EUR].]

51. Verbintenis (lening): 1° Met persoonlijke of zakelijke waarborg of beding van hoofdelijkheid: schaal F; 2° Leningen voor een duur welke twee jaar niet overschrijdt, toegestaan door de Centrale Dienst voor Hypothecair Krediet en uitsluitend gewaarborgd door de inpandgeving van hypothecaire schuldvorderingen, eender of het pand door de ontlener of door een derde geleverd wordt: schaal C; 3° in andere gevallen: schaal D.

52. [Rangregeling, op de uit te delen som:
1. genoemde publiekrechtelijke rechtspersoon is: a) minnelijk: schaal D; b) gerechtelijk: schaal H.
2. In de andere gevallen: a) minnelijk: schaal E; b) gerechtelijk: schaal I.]

53. Kredietopening: schaal G.

54. [Verdeling, gerechtelijke vereffening of opmaken van een staat van vereffening:
1° Verdeling door bloedverwanten in de opgaande lijn, bij schenking of bij testament: schaal H;
2° Minnelijke verdeling in natura of in geld, met of zonder vereffening, met inbegrip van de verdeling met onbekwamen: schaal H op de bruto-baten;
3° Verdeling, gerechtelijke vereffening of staat van vereffening: schaal H, verhoogd met vijftig ten honderd; de honoraria zijn verworven vanaf het ogenblik dat de akte is opgesteld en in het repertorium ingeschreven. Indien de baten meer dan een onverdeeldheid betreffen, wordt dezelfde waarde slechts éénmaal voor de begroting van de honoraria in aanmerking genomen. Indien de lasten de helft van de baten opgebruiken, worden de honoraria begroot op de helft van de bruto-baten. De waarde van de goederen die bij een gedeeltelijke verkaveling aan een medeëigenaar zijn toegewezen wordt eventueel voor de begroting van de honoraria met betrekking tot latere verdeling afgetrokken. Wanneer bij vereffening van de prijs van een verkoop, vastgesteld in een akte van kwijting, de rechten van partijen een netto-aandeel of een vaste som vertegenwoordigen, of bij de verkoopvoorwaarden bepaald zijn: schaal A.]

 55. Uitkering tot levensonderhoud in speciën: 1° Bij overeenkomst bedongen: op een kapitaal, samengesteld uit tienmaal het jaargeld indien de uitkering in geld uitgedrukt is, of uit tienmaal de in natura vastgestelde vergelding, te waarderen naar het marktbericht: schaal C; 2° Wettelijke: honorarium te berekenen op dezelfde grondslagen: schaal A.

56. [Andere processen-verbaal, in het algemeen, dan die genoemd in dit besluit [...]: [7,50 EUR].]

57. [Volmacht bij afzonderlijke akte:
1° Bijzondere volmacht door een persoon of twee echtgenoten: [7,50 EUR].
2° Voor hypotheekstelling door om het even wie: een vierde van de honoraria voor de hypotheekstelling behalve wanneer op het ogenblik van het opmaken van deze volmacht, de optredende notaris of een andere met het opmaken van de akte van hypotheekstelling is belast, in dergelijk geval: [7,50 EUR].
3° Algemeen en alle andere volmachten: minimum [7,50 EUR]; maximum [50 EUR]. 4° herroeping van volmacht, indeplaatsstelling, bij afzonderlijke akte: [7,50 EUR].]

58. Kwijtschrift zonder indeplaatsstelling, bij afzonderlijke akte, met inbegrip van de opheffing van hypothecaire inschrijving: schaal B.

59. [Neerlegging als minuut van een in brevet opgemaakte akte of van een in het buitenland opgemaakte akte: [7,50 EUR].]

60. Bekrachtiging: [7,50 EUR].

61. Erkenning van natuurlijke kinderen, bij afzonderlijke akte: [7,50 EUR].

62. Referaat vóór de rechter, met of zonder aanbrengen van bescheiden: [7,50 EUR].

63. Kwijtschelding van schuld: 1° Onder bezwarende titel: schaal A. 2° Onder kosteloze titel: aan erfgerechtigden bij voorschot op de erfenis: schaal D; in de andere gevallen: schaal E.

64. Wederbelegging (verklaring of aanvaarding van...) bij afzonderlijke akte: [7,50 EUR].

65. Afstand:
1° Van het recht van verkoop, bij afzonderlijke akte, van verjaring, van het recht van opbod, van het recht tot weder inkoop: [7,50 EUR].
2° Van zakelijke rechten of van roerende rechten:
a) onder bezwarende titel: schaal I;
b) onder kosteloze titel: erfgerechtigden bij voorschot op de erfenis: schaal D; in de andere gevallen: schaal E.

66. Rente: 1° Vestiging van altijddurende rente of lijfrente: a) onder bezwarende titel: schaal I; b) onder kosteloze titel aan erfgerechtigden bij voorschot op de erfenis: schaal D; In de andere gevallen: schaal E; 2° Terugbetaling van rente: schaal A.

67. Huwelijksterugneming: akte van vereffening na afstand van de gemeenschap of gerechtelijke scheiding van goederen, op het bedrag der terugnemingen: schaal E.

68. Loutere verbreking: [7,50 EUR].

69. Herstelling der gemeenschap na scheiding van goederen: honorarium van het huwelijkscontract.

70. Intrekking van onverdeeldheid van betwiste rechten, van recht van erfopvolging: schaal A.

71. Intrekking van het recht tot wederinkoop vóór het verstrijken van de termijn: schaal A.

72. Uittreding van een vennoot: [7,50 EUR].

73. Loutere herroeping van benoeming tot scheidsrechter, tot raadsman der moeder-voogdes, van eenzijdig aanbod, [...], van legaten, van testament, van schenking van toekomstige goederen tussen echtgenoten: [7,50 EUR].

74. [Vennootschap: 
1° Oprichtingsakte van een naamloze vennootschap of van een commanditaire vennootschap op aandelen, op het bedrag van het geplaatste kapitaal: schaal M; minimum: [37 EUR].
2° Oprichtingsakte van alle andere vennootschappen met vastgesteld kapitaal, op het bedrag van het geplaatste kapitaal: schaal L; minimum: [37 EUR].
3° Akte tot kapitaalverhoging: de honoraria van de oprichting, op het bedrag van de verhoging dat overeenstemt met de twee eerste tranches en de helft van deze honoraria op het bedrag dat overeenstemt met de volgende tranches: Wanneer de verhoging geschiedt hetzij door opneming van reserves of vermogenswinst, hetzij door de inbreng door obligatiehouders of andere schuldeisers, van obligaties op naam of aan toonder, of van om het even welke schuldvorderingen van die schuldeisers op de vennootschap, worden de honoraria volgens de voorgaande leden, met de helft verminderd; minimum: [37 EUR].
4° Akte tot verlenging van de vennootschap: een vierde van de honoraria voor de oprichting op het nominaal kapitaal: minimum: [37 EUR].
5° Akte tot omvorming van de vennootschap: de honoraria voor de oprichting van vennootschap, op het nominaal kapitaal.
6° Elke andere wijziging van de statuten of coördinatie ervan: minimum: [37 EUR]; maximum: [370 EUR].
7° Akte tot ontbinding: maximum: [37 EUR]; maximum: [125 EUR].]

75. [Indeplaatsstelling bij afzonderlijke akte: 1° Bij overeenkomst bedongen indeplaatsstelling, hetzij door de schuldeiser, hetzij door de schuldenaar: schaal F; 2° Wettelijke indeplaatsstelling: schaal F.]

76. Besloten testament: 
1° Opschriftakte: [7,50 EUR].
2° Aanwezigheid bij de opening: [7,50 EUR].
3° Honorarium van uitvoering: schaal E. [De honoraria worden begroot volgens het tarief op de dag van het overlijden, op het gezamenlijk bedrag van de beschikkingen, in de mate waarin het testament een andere en meer omvangrijke overgang van erfenis teweegbrengt dan de wettelijke]. [...].

77. Openbaar testament
1° Verlijden: minimum: [7,50 EUR]; maximum: [150 EUR]. 
2° Honorarium van uitvoering: volgens de voorwaarden voorzien voor de uitvoering van het besloten testament: schaal E.

78. Eigenhandig testament:
1° Nederlegging: akte opgemaakt volgens bevelschrift van de voorzitter der rechtbank, welk het aantal testamenten van de erflater ook zij: [7,50 EUR];
2° Honorarium van uitvoering: schaal A, moet geheven worden volgens de voorwaarden voorzien voor de uitvoering van de besloten en openbare testamenten.

79. Nieuwe titel: schaal C.

80. Voogdij: 1° Rekening: schaal A; 2° Ontvangbewijs: [7,50 EUR]; 3° Afsluiting van rekening: [7,50 EUR].

81. [Verkoop uit de hand:
1° Verkoop, overdracht, onder bezwarende titel, wederafstand en veiling van hand tot hand, andere dan deze hierna vermeld, van lichamelijke roerende goederen of van onroerende goederen: schaal J, op de gezamenlijke prijs en bijbehorende lasten;

2° Verkoop van een in opbouw zijnde of te bouwen onroerend goed, alsmede alle kontrakten onder bezwarende titel ongeacht hun aard of hun kwalificatie, waarbij of door de invordering waarvan een of meer personen de eigendom verkrijgen van een in opbouw zijnde of te bouwen onroerend goed: schaal J, op de prijs van de grond vermeerderd met de helft van de bouwprijs bij volledige voltooiing. Indien de prijs van de gebouwen niet is vastgesteld, worden de honoraria begroot op de grondslag van achtmaal de prijs van de grond. De grondslag voor het berekenen van de honoraria mag nochtans niet lager zijn dan de grondslag waarop de registratierechten geheven worden. Indien een akte als onder 1° of 2° hiervoor betrekking heeft op gegroepeerde verkopen door een verkoper aan verscheidene kopers zonder gemeenschappelijke belangen of door verscheidene verkopers zonder gemeenschappelijke belangen aan een koper, worden de honoraria begroot op de prijs en de lasten van iedere koop. Indien de verkoopprijs of een gedeelte ervan verschaft wordt door een geldschieter die in de rechten van de verkoper treedt, worden de honoraria voor de verkoop begroot onafhankelijk van de honoraria voor de verbintenis.]

82. [Openbare verkoop en veiling van lichamelijke of onlichamelijke roerende goederen of van onroerende goederen, op de gezamenlijke prijs en de lasten: schaal K. Openbare verkoop en veiling van onroerende goederen, afzonderlijk op de prijs en de lasten van de toewijzing van elke kavel: schaal K. Indien de toewijzing geschiedt na de gehele of gedeeltelijke vereniging van de te koop gestelde kavels worden de honoraria evenwel berekend op de prijzen en de lasten van de verenigde kavels. Indien de verkoopprijs of een gedeelte ervan verschaft wordt door een geldschieter die in de rechten van de verkoper treedt, worden de honoraria voor de verkoop begroot onafhankelijk van de honoraria voor de verbintenis.]

 ereloon