Tariefbesluit 1950 : Afdeling 2. Tarief : Art. 17
...

81. Verkoop uit de hand:


1° Verkoop, overdracht, onder bezwarende titel, wederafstand en veiling van hand tot hand, andere dan deze hierna vermeld, van lichamelijke roerende goederen of van onroerende goederen: schaal J, op de gezamenlijke prijs en bijbehorende lasten;

Verkoop van een in opbouw zijnde of te bouwen onroerend goed, alsmede alle kontrakten onder bezwarende titel ongeacht hun aard of hun kwalificatie, waarbij of door de invordering waarvan een of meer personen de eigendom verkrijgen van een in opbouw zijnde of te bouwen onroerend goed: schaal J, op de prijs van de grond vermeerderd met de helft van de bouwprijs bij volledige voltooiing. Indien de prijs van de gebouwen niet is vastgesteld, worden de honoraria begroot op de grondslag van achtmaal de prijs van de grond. De grondslag voor het berekenen van de honoraria mag nochtans niet lager zijn dan de grondslag waarop de registratierechten geheven worden. Indien een akte als onder 1° of 2° hiervoor betrekking heeft op gegroepeerde verkopen door een verkoper aan verscheidene kopers zonder gemeenschappelijke belangen of door verscheidene verkopers zonder gemeenschappelijke belangen aan een koper, worden de honoraria begroot op de prijs en de lasten van iedere koop. Indien de verkoopprijs of een gedeelte ervan verschaft wordt door een geldschieter die in de rechten van de verkoper treedt, worden de honoraria voor de verkoop begroot onafhankelijk van de honoraria voor de verbintenis.

Rechtsleer