Algemeen reglementair kader met betrekking tot de regels van de notariële praktijk
Hoofdstuk III – Regels van toepassing op de betrekkingen tussen notarissen van verschillende genootschappen

Afdeling 1. Taakverdeling

Artikel 15 Algemeen reglementair kader anno 2007:

a) Iedere notaris verstrekt de nodige inlichtingen aan zijn collega belast met het opstellen van de akte. Hij bezorgt hem de eigendomstitel, dit is de laatst overgeschreven akte met zo mogelijk het overschrijvingsrelaas, behoudens materiele onmogelijkheid, en in voorkomend geval de devolutie van nalatenschap (akte van bekendheid of erfrechtverklaring), samen met het attest dat de successierechten al dan niet werden voldaan, indien mogelijk de dertigjarige oorsprong van eigendom, de bijzondere voorwaarden vervat in andere akten waarnaar de laatste overgeschreven akte verwijst, een kopie van het trouwboekje en desgevallend van het huwelijkscontract, of verschijning van de vennootschap, de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de identiteit van de vertegenwoordigers van de vennootschap, alsmede de verantwoording van hun machten, een kopie recto/verso van de identiteitskaart, zo nodig het rijksregister-nummer, en het al of niet onderworpen aan de BTW met desgevallend het BTW-nummer, eventueel de basisakte met de eventuele wijzigingen, de verkavelingsakte (of de statuten van het gebouw), naam en adres van de syndicus en alle nodige inlichtingen waarover men beschikt om de behandeling van het dossier te vergemakkelijken.

Commentaar

b) De notaris die de minuut bewaart draagt zorg voor het verrichten van alle opzoekingen, inclusief de staat en bekwaamheid van alle cliënten en hun geldige vertegenwoordiging;
De notaris die de minuut bewaart draagt zorg voor alle opzoekingen betreffende het administratief statuut van het goed en biedt, zo nodig, het recht van voorkoop aan de bevoegde instanties aan;

Commentaar

d) De andere bij het dossier betrokken notarissen kunnen slechts teruggave vragen van de door hen gemaakte kosten ten belope van het werkelijk door hen uitgegeven bedrag, verhoogd met de daarmee gepaard gaande vacaties, voor zover het resultaat van deze opzoekingen nog zonder voorbehoud bruikbaar is; deze kosten dienen meegedeeld te worden bij het tijdig overmaken van de stukken.