Algemeen reglementair kader met betrekking tot de regels van de notariële praktijk
Hoofdstuk III – Regels van toepassing op de betrekkingen tussen notarissen van verschillende genootschappen

Afdeling 1. Taakverdeling


Artikel 17. De ontwerp akte moet aan de medeoptredende notaris minstens acht dagen voor het verlijden van de akte overgemaakt worden. De notaris houder van de minuut, bezorgt aan de medeoptredende notaris samen met voormeld ontwerp:
1) een fotokopie van de resultaten van de door hem gedane hypothecaire- en fiscale opzoekingen, of bij ontstentenis van bewijsstukken, een schriftelijke bevestiging van het resultaat van de opzoekingen, en in voorkomend geval de afrekening van de syndicus;
2) een fotokopie van de afrekening van de schuldeisers waarin deze het bedrag aangeven van de som mits betaling waarvan zij zich verbinden opheffing te verlenen;
3) de bevestiging dat alle overige formaliteiten werden vervuld en niet vervallen zijn.
Commentaar : Dit artikel herneemt de principes vermeld in artikel 10 van de voormalige Nationale Traditie. De termijn van acht dagen vóór het verlijden van de akte, voorzien voor het versturen van de ontwerpakte, werd niet als dusdanig behouden, omdat het niet altijd mogelijk is deze termijn in acht te houden. Maar de verplichting om het ontwerp ten gepaste tijde op te sturen blijft behouden, en de kamers van ntoarissen moeten desgevallend erop toezien dat deze verplichting in acht genomen wordt, die zowel in het belang van de cliënt bestaat als om de mede-optredende notaris toe te laten zijn taak te vervullen.
Wat betreft het resultaat van de fiscale en hypothecaire opzoekingen, alsook de terugbetalingsafrekening, is een bijzondere verplichting van toepassing voor iedere notaris : de minuuthouder moet deze spontaan aan de mede-optredende notaris meedelen, en indien dit niet het geval is, is de mede-optredende notaris verplicht deze te eisen (de bedoeling van deze laatste bepaling is te verhinderen dat de mede-optredende notaris zich zou exonereren van zijn controleplicht, onder voorwendsel van tact jegens zijn confrater).
Wat de terugbetalingsafrekening betreft, is het uiteraard aangewezen deze dadelijk na ontvangst aan de notaris van de verkoper te bezorgen, om hem toe te laten deze afrekening aan zijn cliënt mee te delen vóór het verlijden van de akte.