De territoriale bevoegdheid van de notaris

De notariswet anno 2006

Art. 4
Iedere notaris moet verblijf houden in de standplaats hem door de Koning aangewezen. Bij overtreding wordt hij als ontslagnemend beschouwd; dientengevolge kan de Minister van Justitie, na advies van de rechtbank, aan de Koning voorstellen hem te vervangen.

Art. 5
1. Notarissen oefenen hun ambt uit binnen het gerechtelijk arrondissement waarin hun standplaats gelegen is. De notarissen met standplaats in het gerechtelijk arrondissement Verviers of in het gerechtelijk arrondissement Eupen oefenen evenwel hun ambt uit in het gebied van die twee arrondissementen.
2. Notarissen mogen niettemin akten verlijden buiten hun ambtsgebied in de gevallen dat de partijen enkel door persoonlijke verschijning kunnen optreden in de akte en zij in de akte de verklaring afleggen dat zij fysiek niet in staat zijn zich te verplaatsen naar het kantoor van de instrumenterende notaris.

Art. 6
Het is de notaris verboden :
1 zijn bediening uit te oefenen buiten zijn ambtsgebied, behalve in de in artikel 5, 2, bedoelde gevallen;
2 een kantoor of een bijkantoor te hebben buiten zijn standplaats, behoudens het geval bedoeld in artikel 52, 1;

 

2747.com / law / notary / territory

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht