2007 topics : deontologie

Verplichte ambtsweigering van de notaris - Facultatieve ambtsweigering van de notaris -
Gebrek aan provisie en ambtsweigering van de notaris

Deontologische verplichtingen van de notaris - Inhoud deontologische code

Regels inzake de notariële praktijk
- Algemeen reglementair kader

Beroepsgeheim - Onpartijdigheid - De notaris als openbaar ambtenaar

Externe tuchtprocedure - Interne tuchtprocedure - Autonomie van de tuchtvordering