2007 topics : schenking

De dubbele akte - Schenking buiten paart

Vormvereisten bij schenking - Grondvereisten bij schenking - Machtigingsvereisten bij schenking

Schenking aan een minderjarige onder ouderlijk gezag

Conventionele terugkeer

Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik - Schenking op last van lijfrente

Clausule van onvervreemdbaarheid - Clausule van onbeslagbaarheid

Ondankbaarheid van de begiftigde - Wijziging van de begunstigde van een levensverzekering

Niet-vervulling van de voorwaarden van een schenking

Schenking van certificaten

Schenking aan een minderjarige onder voogdij

Een (gewone) contractuele erfstelling - De gewone schenking van toekomstige goederen