2007 topics : stedenbouw in Vlaanderen

Stedenbouwkundig uittreksel - Het stedenbouwkundig attest

Stedenbouwkundige informatie in publiciteit

Overdracht goed waarop herstelmaatregelen rusten - Informatieverplichtingen inzake herstelmaatregelen - Vermelding in de akte van stedenbouwkundige vergunningen - Stedenbouwkundige informatie in akten van overdracht

Overdracht van een zonevreemd onroerend goed

Wijziging van het aantal woongelegenheden

Verkopen voor woningbouw - Wijzigende verkavelingsakte - Splitsing van een onroerend goed zonder verkaveling

Het recht van voorkoop in een ruimtelijk uitvoeringsplan - De Vlaamse grondenbank

Verjaring van bouwmisdrijven