Algemeen reglementair kader met betrekking tot de regels van de notariële praktijk
Hoofdstuk III – Regels van toepassing op de betrekkingen tussen notarissen van verschillende genootschappen

Afdeling 2. Bewaring van de minuut

Artikel 19. In geval van medewerking van twee of meer notarissen, indien noch de wet, noch de rechter de notaris heeft aangewezen die de minuut zal bewaren, wordt deze gehouden door de notaris aangewezen overeenkomstig de hiernavolgende tabel:

Soort akte Minuut gehouden door de notaris
aangewezen door :
Afgifte van legaat .......................................... De persoon die het legaat afgeeft
Boedelafstand ................................................ De overdrager
Borgstelling ................................................... De schuldeiser
Huur (alle huur- en pachtcontracten)......... De verhuurder
Huwelijks- en samenlevingscontract .......... De jongste partner
Hypotheekstelling ......................................... De schuldenaar
Hypotheekstelling in uitvoering van een
hypothecaire mandaat .................................. De schuldeiser
Inpandgeving ................................................ De schuldeiser
Kwijting ........................................................ De schuldeiser
Kwijting met indeplaatsstelling .................... De derde betaler
Lening en kredietopening ............................. De lener of kredietnemer
Nieuwe titel .................................................. De schuldeiser
Nalatenschap (boedelbeschrijving, vereffening,
verdeling of gelijkaardige akte) ................... In deze volgorde :
- de overlevende echtgenoot,
ingeval van gemeenschap van
goederen of indien hij (zij) het
vruchtgebruik van gans de nala-
tenschap erft
- de reservataire erfgenamen
- de erfgenamen met het grootst
rechtenaandeel
Omzetting van vruchtgebruik ...................... De vruchtgebruiker
Opheffing ....................................................... De schuldeiser
Overdracht van schuldvordering ................. De overdrager
Schenking onder levenden ............................ De schenker
Ruiling zonder opleg .................................... De jongst benoemde notaris
Ruiling met opleg; bij contante betaling ..... De partij die opleg betaalt
Ruiling met opleg; bij uitgestelde betaling ... De partij die opleg moet
ontvangen
Verkoop met contante betaling ..................... De koper
Verkoop met uitgestelde betaling ................. De verkoper
Verkoop (eerste verkoop van een bebouwd of
niet bebouwd onroerend goed, na het verlijden
van een basisakte of verkavelingsakte) ......... De verkoper
Verkoop van een goed na kennisgeving
van het recht van voorkoop bij toepassing
van de pachtwet ............................................. De verkoper
Werderinkoop ................................................ De wederinkoper

Commentaar : De wet wijst soms de notaris aan die gelast is met de bewaring van de minuut (bijvoorbeeld artikel 1214 Ger. W.). Wanneer de instrumenterende notaris door een vonnis aangewezen wordt zonder dat dit het mede-optreden van een andere notaris voor het verlijden van de akte verhindert (zie artikel 5, eerste lid hiervoor), is het mogelijk dat er in het vonnis expliciet vermeld wordt dat de in het vonnis aangewezen notaris, minuuthouder is.
Buiten deze twee hypothesen moet men beslissen welke notaris de minuuthouder van de akte zal zijn. Deze keuze werd ten alle tijde door de Notariële Traditie geregeld – zoals trouwens in andere landen, bijvoorbeeld Frankrijk, zie Règlement Inter Cours (d’Appel) aangenomen door de Conseil Supérieur du Notariat français, en goedgekeurd door de Garde des Sceaux, Minister van Justitie, in een besluit van 24 december 1992 (J.O. van 4 januari 1994). Deze keuze zou trouwens niet aan de partijen overgelaten mogen worden, aangezien dit aanleiding zou kunnen geven tot een betwisting indien de keuze niet in de initiële overeenkomst voorzien werd, en aangezien er daardoor druk uitgeoefend zou kunnen worden op de zwakste partij.
De keuzen die in artikel 19 gemaakt werden zijn in ruime mate geïnspireerd op de voormalige Nationale Traditie (artikel 12), evenals op de reeds door bepaalde genootschappen aangenomen reglementen. In bepaalde gevallen zijn er uiteraard argumenten voor een tegenovergestelde keuze. In dat verband zijn er veel voorstanders van de toewijzing van de bewaring van de minuut aan de notaris van de verkoper eerder dan aan de notaris van de koper. Op een gebied waar noch het belang van de partijen, noch de beroepsdeontologie op het spel staan, ging de voorkeur uiteindelijk uit naar het behoud van de regel die sinds vele jaren van kracht was voor de betrekkingen tussen notarissen van verschillende genootschappen.