Algemeen reglementair kader met betrekking tot de regels van de notariële praktijk
Hoofdstuk III – Regels van toepassing op de betrekkingen tussen notarissen van verschillende genootschappen

Afdeling 2. Bewaring van de minuut

Artikel 20. De minuut van de akten die niet vermeld zijn in artikel 19, wordt gehouden door de notaris aangewezen door de cliënt met het grootste rechtenaandeel.
Voor de toepassing van het voorgaande lid, wordt het rechtenaandeel, in geval van splitsing van het eigendomsrecht in blote eigendom en vruchtgebruik, berekend volgens de regels bepaald in het Wetboek der Successierechten.
Wanneer alle cliënten eenzelfde rechtenaandeel hebben, wordt de voorkeur gegeven aan de jongst benoemde notaris.

Commentaar : Dit artikel is geïnspireerd op de artikelen 11 en 18 van de voormalige Nationale Traditie.
Wanneer de cliënten eenzelfde rechtenaandeel hebben, heeft men de regel volgens dewelke de bewaring van de minuut toegewezen wordt aan de oudst benoemde notaris, omgekeerd. Dit kan beschouwd worden als een teken van vertrouwen en van aanmoediging ten aanzien van de jonge generatie, volgens de geest van de vernieuwde notariswet ( artikel 79 in fine, bijvoorbeeld).