Algemeen reglementair kader met betrekking tot de regels van de notariële praktijk
Hoofdstuk III – Regels van toepassing op de betrekkingen tussen notarissen van verschillende genootschappen

Afdeling 2. Bewaring van de minuut

Artikel 21. Behoudens in de gevallen waar de notaris door de wet of door de rechter aangewezen wordt, kan er van de voorgaande regels afgeweken worden hetzij door een individueel akkoord tussen de notarissen, hetzij door regels die aangenomen worden door één of meer genootschappen van notarissen. In dat geval zijn deze regels van toepassing op de notarissen die lid zijn van deze genootschappen. Dat is ook het geval wanneer notarissen lid zijn van verschillende genootschappen, in de mate dat deze genootschappen identieke regels aangenomen hebben.
Commentaar : Dit artikel voert de nodige soepelheid in voor de reglementering inzake bewaring van de minuut, op analoge wijze als hetgeen voorzien werd voor de taakverdeling tussen notarissen (zie artikel 14 hiervoor).