Algemeen reglementair kader met betrekking tot de regels van de notariële praktijk
Hoofdstuk III – Regels van toepassing op de betrekkingen tussen notarissen van verschillende genootschappen

Afdeling 2. Bewaring van de minuut


Artikel 23. De in artikelen 20 tot en met 22 voorziene regels zijn, mutatis mutandis, van toepassing op de onderhandse akten en de aangiften van nalatenschap, waaraan notarissen van verschillende genootschappen meewerken.
Uitzondering wordt gemaakt voor de verkoopsovereenkomsten die door de notaris van de verkopende partij opgesteld worden.

Commentaire : Wanneer twee of meer notarissen mede-optreden in eenzelfde dossier, maar wanneer het niet gaat om het verlijden van een notariële akte, en dus om de bewaring van de minuut, moet men toch weten wie de notaris is die de geschriften bijhoudt (en in wiens kantoor de vergaderingen plaatshebben).
Er wordt voorzien dezelfde regels toe te passen als deze met betrekking tot de bewaring van de minuut, behoudens wat betreft de koop-verkoopovereenkomst. In dat geval, zijn de inlichtingen met betrekking tot het verkochte goed en de juridische lasten die erop rusten immers bepalend (de modaliteiten van de aankoop in hoofde van de kopers – clausules van wederbelegging of van aanwas, bekrachtiging door een vennootschap in oprichting, enz., - kunnen later verduidelijkt worden) : deze inlichtingen zijn normaal in het bezit van de notaris van de verkoper.