Belgisch Burgerlijk Wetboek
Boek III - Titel IV. - Verbintenissen buiten overeenkomst

Hoofdstuk I. - Oneigenlijke Contracten

...
Art. 1375. De eigenaar wiens zaak behoorlijk is waargenomen, moet de verbintenissen nakomen die in zijn naam door de waarnemer zijn aangegaan, hem schadeloos stellen voor alle persoonlijke verbintenissen die hij op zich heeft genomen, en hem alle nuttige of noodzakelijke uitgaven die hij gedaan heeft, vergoeden.